Home

Forskrifter matproduksjon

Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) (LOV-2003-12-19-124). 01.07.2015 nr. 864 Nærings- og fiskeridepartementet Forskrift om fiske etter makrell innenfor fjordlinjene 22.12.2004 nr. 1878 Nærings- og fiskeridepartementet Forskrift om utøvelse. Generell forskrift for næringsmidler. § 16. Spesiell vurdering av nytt utstyr og nye prosesser. Ved innføring av nye prinsipper, prosesser, utstyr mv. for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler, kan Mattilsynet kreve at det legges fram tilstrekkelige opplysninger til å foreta en hygienisk vurdering av prosessen eller utstyret før det tas i bruk i næringsmiddelindustrien

Alle som jobber med produksjon, distribusjon og servering av mat har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler som for eksempel EØS-avtalen. Når du velger et tema i listen under vil du finne selve regelverket, forklaringer og veiledninger til dette, skjema, gebyrer, kontaktinformasjon, tilsyn og mye mer Tillegg til forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler (Tillegg til ATP-forskriften) 28.08.1980: 9644: Forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler (ATP-forskriften) 14.07.1980: 9645: Forskrift om å fjerne horn på dyr: 20.11.1976: 1: Forskrifter om pelsing av pelsdyr: 09.10.1964: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) Kapittel II. Generelle krav og forpliktelser. Oversikt; Vis alle punkter § 5. Kongen kan gi forskrifter om hvem som er ansvarlig i virksomheten, og om plikt til å gi melding om dette til tilsynsmyndigheten Tekststørrelse. Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske teksten II. Helse- og omsorgsdepartementet tildeles myndighet til å utferdige forskrifter med hjemmel i lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) i forhold til følgende lovbestemmelser: § 3, § 5, § 6 siste ledd, § 7 annet, tredje og fjerde ledd, § 8 annet ledd, § 9, § 10 annet ledd, § 11, § 12, § 13 sjette ledd, § 14 tredje ledd, § 15, § 16 annet ledd, § 20, § 21, § 26.

Sentrale forskrifter hjemlet i Lov om matproduksjon og

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over forskrifter. En slik oversikt finner du på nettstedet Lovdata. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 6. april 2020 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33,. - Forbrukerne vil ha norsk matproduksjon! - Forbrukerne velger norsk fordi de vil ha et levende landbruk, norske arbeidsplasser og lys i husene, sier Matmerks direktør Nina Sundqvist. Nye tall viser at rekordmange forbrukere ser etter Nyt Norge-merket i butikken Denne informasjonen er meint for deg som skal starte med eller driv med lokalmat / småskala matproduksjon og servering. Du finn informasjonssider om regelverket, registrering og godkjenning, skjematenesta, drikkevatn, prøvetaking, kjøtt, mjølk, innlandsfisk og egg og honning

Generell forskrift for produksjon og omsetning mv

Et lokale for matproduksjon krever egnede innretninger for rengjøring og eventuelt desinfisering av arbeidsredskaper og arbeidsutstyr. Oppvaskutstyr, vaskestasjoner o.l. skal være av korrosjonsbestandig materiale, være lette å rengjøre og ha tilførsel av varmt og kaldt vann. Oppvaskmaskin. Hvilke krav gjelder for oppvaskmaskiner. Utstyr. En bærekraftig matproduksjon er for MatPrat en matproduksjon der vi kan produsere mest mulig mat basert på nasjonale ressurser, samtidig som vi ivaretar miljøet, ressursgrunnlaget, det biologiske mangfoldet og god dyrevelferd. Maten som produseres skal gi god, trygg og næringsrik mat til befolkningen nå og i fremtiden Matloven er en norsk lov som ble utredet av Næringslovutvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 2. februar 1990 (Syse-regjeringen) etter forslag fra et enstemmig Storting etter enstemmig forslag fra Finansskomiteen.. Matloven trådte i kraft 1. januar 2004, og skal blant annet sikre helsemessige trygge matvarer, fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn gjennom hele. Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.(matloven) Alle sentrale forskrifter; Relevante forskrifter, veiledninger m.m. for VA-sektoren: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften), herunder: Veiledning til drikkevannsforskriften; Vannforsyning og helse; Temaveilder: Drikkevannshensyn i kommunalt, regionalt og statlig planarbei Framtidig matproduksjon over hele landet er avhengig av at det er lønnsomt å produsere mat, og at det er interessant for den enkelte bonde å videreutvikle sin produksjon og utnytte alle gårdens ressurser i næringssammenheng. Bondelaget mener. Jordbruksoppgjøret

Norsk matproduksjon er i stadig endring, og utviklinga i det norske samfunnet vert spegla i maten vi et. Dei tradisjonelle produkta har fått selskap av eit stadig breiare utval av norskprodusert mat med internasjonale røter. Norske forbrukarar etterspør i aukande grad norske produkt. Foto: Jon Marius Nilsson/Innovasjon Norg Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 6. mars 2003 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 annet ledd, § 8 annet ledd, § 9 første ledd, § 14 tredje ledd, § 15 og §. Marknaden for økologisk matproduksjon er framleis relativ liten, noko som gjer at det er svingingar i både produksjon og etterspurnad av økologisk produserte varer. Kvart år blir det i jordbruksoppgjeret sett av middel til økologisk produksjon og tiltak for å utvikle verdikjeda. Potet. Foto: Landbruks- og matdepartemen Det samme gjelder forskrifter som er fastsatt av Kongen eller Helse- og omsorgsdepartementet i medhold av legemiddelloven og lovene som nevnt i bokstav a til c. Forskrifter hjemlet i helse- og sosialberedskapsloven gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs, med mindre noe annet fremgår uttrykkelig av den enkelte forskriften

Video: Mat og vann Mattilsyne

Forskrifter Mattilsyne

Det er viktig for regjeringa at forbrukarane har høg tillit til all mat på den norske marknaden og til norsk matproduksjon. Trygg mat er ein sentral føresetnad for den tilliten. Det krevst strenge reglar for handsaming av mat gjennom heile produksjonskjeda Matproduksjon Lagerdrift Våre samarbeidspartnere Kontakt oss Kvalitet starter med oss. Les mer. Vi har spesialisert o ss på matproduksjon for små og mellomstore bedrifter, som ønsker en effektiv og fremtidsrettet samarbeidspartner. MATPRoDUKsjon. Les mer → Lagerdrift. Les mer → Back to. Endringer: Endret ved forskrifter 17 des 1999 nr. 1352, 9 mars 2000 nr. 270, 1 feb 2002 nr. 127, 19 des 2003 nr. 1599, 8 okt 2004 nr. 1395, 28 jan 2005 nr. 51, 12 feb 2010 nr. 159, 2 des 2011 nr. 1148, 15 mars 2013 nr. 284, 9 juni 2017 nr. 719 6 10 - Honning Lover og forskrifter: -Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.(matloven) -Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (restkontrollforskriften) 10.4 AVL 10.4.

KSL - KSL

Myndighetsfordeling etter lov om matproduksjon og

 1. istreres av KSL.
 2. Globalt sett står matproduksjon for en større andel av klimagassutslippene enn hele transportsektoren. Mat må vi selvfølgelig ha, men hva vi velger å spise og hvor mye av maten som havner i søpla gjør en stor forskjell
 3. Lov om matproduksjon og mattrygghet mv, 2003 gir hjemmel for viktige bestemmelser om dyrehelse. Forskrifter. Mer detaljerte bestemmelser blir gitt i forskrifter, som fastsettes av departementet. De viktigste forskriftene for hold og bruk av hest er
 4. Skaff oversikt over hvilke lover og forskrifter som er aktuelle for bedriften. Hvilke det er vil avhenge av hva slags arbeid dere utfører og hvor risikofylt det er. Kontakt tilsynsmyndighetene hvis du er i tvil. Skaff oversikt over hvilke sikkerhetsrutiner som allerede finnes i bedriften

Forskrifter - regjeringen

Forbrukerne vil ha norsk matproduksjon Nyt Norge Norskma

 1. Kompetanse innen produksjonsprosesser, kvalitetsstyringssystemer, internkontroll, personlig hygiene, næringsmiddelhygiene og lover og forskrifter er også svært viktige områder. INDUSTRIELL MATPRODUKSJON
 2. at de lover og forskrifter virksomheten er underlagt, følges opp. Arbeidsleder har ansvar for å følge opp og iverksette tiltak under sitt område og rapporterer til daglig leder. Ansatte har et ansvar for å melde fra til nærmeste overordnede om saker ved-rørende helse, miljø og sikkerhet som ikke løses direkte. Eksempel på målformulerin
 3. 2 3 Lover og forskrifter NJFF Lover og forskrifter NJFF Forord Lovverket som gjelder for jakt og fangst gir oss jegere muligheter, samtidig som det begrenser og kontrollerer aktiviteten til det beste både for jeger- 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv

Lokalmat Mattilsyne

Lover og forskrifter:-Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) -Forskrift om fôrhygiene (fôrhygieneforskriften) Sjekklistespørsmål med veiledning Ja Nei IA* - rovfr korn oljefrø erter og frødrking 3 3.3 PRODUKSJON, KONSERVERING, TØRKING, LAGRING OG TRANSPORTERING AV KORN,. IK-Mat/1.04 Lover og forskrifter 1.8.2015 IK-Mat/1.05 Dokumentstyring 1.7.2010 IK-Mat/1.06 Internrevisjon med verifisering 1.7.2010 • Matloven - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv • Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket. (Arbeidsmiljøloven), med forskrifter Lov av 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr, med forskrift Lov av 12. april 1992 nr. 132 om legemidler. m.v., med forskrifter Lov av 19. desember 2003 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), med forskrifter Forskrifter Forskrift om skadedyrbekjempelse Godkjenning av biocider og biocidprodukter Lover Lov om viltet Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven

Systemet kalles Kvalitetssystem i landbruket (KSL) og dekker alle typer matproduksjon på norske gårder. KSL stiller mange krav til dokumentasjon om hvordan produksjonen skal gjennomføres. Kravene bygger på lover og forskrifter om matproduksjon, dyrevelferd, miljøhensyn og arbeidsmiljø, i tillegg til krav som er definert av landbruksnæringen En besetning kan ha opptil fire statuser i Helsegrissystemet. Antall og type statuser er avhengig av besetningstype og antall griser. For å oppnå godkjent status må man ha veterinærbesøk i besetningen hvor en besetningsrapport fylles ut og godkjennes av både produsent og veterinær I flere ulike lover og forskrifter er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige krav. » blir til daglig kalt IK-matforskriften og er et nyttig redskap i arbeidet med å systematisere og kvalitetssikre matproduksjon God internkontroll handler om å jobbe systematisk, veldokumentert og målbevisst med helse, miljø og sikkerhet. Hensikten med god internkontroll er å forebygge uønskede hendelser, oppnå et godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær, høy sikkerhet, god lønnsomhet og minimale utslipp Alfa Lavals løsninger sikrer både pålitelig, hygienisk produksjon og effektiv rengjøring av utstyr og produksjonslinjer på stedet (CIP - Cleaning in Place), fullstendig i overensstemmelse med de strengeste forskrifter og standarder for hygieniske bruksområder. Og like viktig gjør Alfa Laval det mulig for dere å

INDUSTRIELL MATPRODUKSJON Navn: Bedrift: TIDSRAMME FOR FAG-/SVENNEPRØVE OG KOMPETANSEPRØVE I LÆREFAGET: INDUSTRIELL MATPRODUKSJON ER 8 TIMER Kjennskap til lover og forskrifter Forståelse for fareanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP / Trygg Mat) Hensyn til Helse, Miljø og Sikkerhet Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) med forskrifter Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) med forskrifter Lov om helsepersonell (helsepersonelloven) med forskrifter Målsetning Smittevernplanen inngår i kommunens gjeldende smittevernplan - Melk 3 I tilknytning til melkingsarbeidet skal det være en egnet plass for vask av røkterens hender og armer. De som arbeider med melking skal ha rene og hensiktsmessige klær Ved matservering eller andre mat- og drikketilbud, må matloven og tilhørende forskrifter følges. Det er skolens ansvar å innføre rutiner som sikrer at regelverket etterleves og at maten som serveres er trygg. Mattilsynet er det statlige forvaltningsorganet som overvåker at forbrukerne får trygg mat og trygt drikkevann Hvordan komme i gang, fordeler med godt arbeidsmiljø, lovkrav og regelverk, fordeler med HMS-arbeidet, ansvar for HMS hos underleverandører, krav ved arbeid av barn og unge og krav om godkjent renholdsbedrift

Lokaler og innredning Mattilsyne

Essnor+Nicro=sant! Nicro as og Essnor as leverer skreddersydde løsninger til storkjøkken og serveringssteder. Vi tilbyr bufféer og montre, disker og utstyr til de fleste formål der mat skal tilberedes og presenteres. Nicro er markesleder på rustfritt utstyr for matproduksjon og ulike varmeløsninger. Essnor har høykvalitets eksponeringssystemer med kjøling. Formalisert samarbeid betyr. Arbeidstilsynet Regelverk Forskrifter Deklareringsforskriften Kapittel 2: Deklarering av kjemikalier § 3. Virkeområde. Forskrift om deklarering av kjemikalier til næringsmidler og plantevernmidler som er regulert i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv Forskrifter eller veiledninger inneholder ingen konkrete krav til relativ luftfuktighet i matproduksjon. For mye kondens i produksjonslinjene for fisk og annen mat er ikke bra, hverken for matkvalitet, utstyr eller helse og trivsel for dem som jobber der

LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) FOR 1983-07-08 nr 1252: Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler. LOV 1989-06-02 nr 27: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivninge Egen matproduksjon er en forsikring mot SULT. Norge har også mange svært fordyrende bygg forskrifter etc som gjør virksomhet i Norge unødvendig kostbar

Matproduksjon - MatPra

 1. st lengden på.
 2. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten, er tilgjengelige, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten
 3. Da finner man gjeldende lover og forskrifter om bier (ikke honningproduksjon). Når det gjelder produksjon og omsetning av honning, finner du her de vesentligste forskriftene: Lover LOV 2003-12-19-124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven) Forskrifter hjemlet matloven (de viktigste uthevet
 4. Brenner du for produksjonsprosesser og liker å jobbe i et hardtarbeidende team med dedikerte fagpersoner? Vi leter etter en prosesstekniker til vårt innovasjonsenter i Dirdal, Norge (tidligere EWOS Innovation). Fôrfabrikken er ansvarlig for å produsere fiskefôr til forsøk, eller gjennomføre prosessforsøk. Du vil være med i hele prosessen fra mottak av råvarer til ferdig fôr, dvs.
 5. Norges Bondelag mener at markedsordningene er avgjørende for en matproduksjon over hele landet. Vi mener likevel at en gjennomgang av forskrifter og regelverk tilpasset dagens funksjoner vil kunne gi økt tillit systemet. Mer åpenhet og tydeligere rammer for beslutninger og virkemidler kan bidra til det
Halloumi-ost fra husdyr med antibiotika-rekord | Norges

Matloven - Wikipedi

matproduksjon ++ 20 % til 2030. (Bærekraftig • Områder med spesielle vannforekomster har egne forskrifter og størst tiltaksgjennomføring • Økning i stubbareal størst på areal med mindre erosjonsrisiko • Totaleffekt økt i Buskerud, Akershus og Østfol lover, forskrifter, meldinger og program som er relevant for fagområdet er listet opp. I elektronisk utgave som også sendes kommunen, vil det være elektroniske linker. Vi håper kommunens ledelse og fagansvarlig på landbruksområdet vil ha nytte av dokumentet. 1.1 Økt matproduksjon og trygg mat. Med bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap kan du være med på å utvikle og realisere fremtidens marine næring Nedenfor finner du lenker til lover og forskrifter som omhandler helse og velferd i saueholdet (lenker til lovdata.no)

Matloven va-ju

8A Bioteknologi og genteknologi - ppt laste ned

Mat og produksjon - Norges Bondela

 1. 7 Øke matproduksjon med 20 % innen 2030.. 61 7.1 Kraftfôr, grovfôr, og bruken av grovfôrarealene våre Naturmangfoldsloven med tilhørende forskrifter: forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven, forskrift om utsetting av utenlandske treslag, forskrift o
 2. er,
 3. Norske lover og forskrifter som påvirker forvaltningen av vann: Akvakulturloven (Lov om akvakultur) Forskrift om drift av Matloven (Lov om matproduksjon og mattrygghet m.v.) Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) Forskrift om plantevernmidler
 4. Lære mer? Prosjekt Jordkarbon sin foredrag-serie. I NLR Østafjells selger foredrag som passer til ulike fagsamlinger. Målgruppa vår er fortrinnsvis bønder, men vi kan tilpasse foredragene til studenter, hagelag, eller forvaltning

Lover og forskrifter. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. I lovens kapittel 3 er det gitt en rekke forskrifter, blant annet forskrift om miljørettet helsevern.Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på. En rekke forskrifter er hjemlet i viltloven. Formålet med lov om matproduksjon og mattrygghet mv. er å sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta miljøvennlig produksjon Verdens matproduksjon skal gjennom like store endringer som det globale energisystemet. Finans. Ingen forstå risiko bedre enn finansnæringen. Derfor går de foran i det grønne skiftet. Energi og industri. Norsk industri har alltid gått foran. Nå må omstillingstakten økes igjen. Bygg og anlegg. Klimarisiko og nye forskrifter Vis meny. Nyhetsarkiv; Fagartikler. Bioenergi . Biogass; Biorest; Frukt og bær . Bær . Jordbæ Utstedelse av attester og erklæringer foregår innenfor rammer av lover og forskrifter. • Lov 2003-12-19-124 om matproduksjon og mattrygghet. • Kvalitetsforskrift nr. 667 av 14. 06. 1996 for fisk og fiskevarer §1-12 NB

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (Matloven) stiller krav til utstyr, utforming og drift av lokaler der det produseres, tilberedes og oppbevares mat. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) med tilhørende byggeforskrift inneholder omfattende krav til det fysiske miljøet og universell utforming 4 - Potet 3 Lover og forskrifter:-Forskrift om settepoteter- Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (forskrift om plantehelse) 4.2 SETTING 4.2.1 Er sort og partinummer for innkjøpt settepotet eller bruk av egen settepotet registrert? For innkjøpte settepoteter skal partinummer dokumenteres hvor matproduksjon, matforsyning og beredskap inngår som en del av samfunnssikkerhetsper-spektivet. Bakgrunnen for analyseoppdraget er Stortingets bestilling fra budsjettbehandlingen 2016, jf. Innst. 8S (2015−2016), og departementenes ønske om en analyse som kan inngå som en del av depar-tementenes oversikt over risiko og sårbarhet i ege

Videre har vi lover, forskrifter og regler for det meste. Jordbruksavtalen avklarer blant annet målpris og lønn. Vi har tollregler og vi regulerer markedet. Det er særdeles viktige verktøy for å styre og regulere det demokratiet Norge vil med egen matproduksjon. Den norske modellen er sannsynligvis en av verdens beste • Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) med bl.a. følgende forskrifter: - Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) • Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) med bl.a. følgende forskrifter: - Forskrift om miljørettet helsevern - Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu m.v

Helseetaten Forskrifter og andre dokumenter - ppt laste ned

Mat - regjeringen.n

Kontakt oss. Telefon: 755 17 000. E-post: postmottak@nord.no Postadresse. Postboks 1490. 8049 Bodø. Besøksadresse. Universitetsalléen 11. 8026 Bod Lover og forskrifter: - Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt mv. - Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe - Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer 6.2 SMITTEFOREBYGGING 6.2.1 Det er viktig å legge opp til gode rutiner for å hindre overføring av smittestoffer til eller fr Forskriften om internkontroll ble vedtatt 19. mars 2004, og trådte i kraft 1. januar 2005.. Hva er formålet? I akvakulturlovgivningen fastsettes samfunnets krav til: balanse og bærekraft (miljø) dyrehelse o

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2016) Sammendrag av innhold Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten omhandler endring av vedtak 2003/467/EF når det gjelder listeføring i vedleggene over land med fristatus for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose Forskningen bidrar med kunnskap om effektiv fôrproduksjon, beitebruk og optimal husdyrernæring i et godt husdyrmiljø som dekker husdyras atferdsbehov. Målet er økt lønnsomhet, trygg matproduksjon, sysselsetting og verdiskaping i hele landet. Faggruppen tilbyr følgende utdanninger: Bachelor i Animal Science Bachelor i dyreplei Matproduksjon i koronatiden Koronakrisen representerer en mulighet til en enda større bevissthet rundt hvilke land maten vi spiser kommer fra, og hvordan disse landene opplever krisen, skriver stipendiat Johannes Schmied ved Handelshøgskolen, Nord universitet i denne kronikken

Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) • Sentrale forskrifter • Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog. • Forskrift om plantevernmidler. • Forskrift om bruk av plantevernmidler som inneholder alkylkvikksølvforbindelser (kronprinsreg.res.) • Forskrift om krav til godkjenning for importører av plantevernmidler m.v 3.2.1. Gjeldende kommunale forskrifter, reglementer og retningslinjer: For vannforsyningssektoren gjelder i kommunen følgende forskrifter, reglementer og retningslinjer: • Forskrift om vann- og avløpsgebyr, vedtatt 16.12.2010 • Abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser • Norsk VA-norm, Norsk Vann 201

Referanseliste med numerisk stil - eksempelsamling - FHI

Forskrift om hygiene og kontroll ved produksjon og frambud

Internkontroll, egenkontroll, system for at enkeltbedrifter og virksomheter skal planlegge og organisere et kontroll- og dokumentasjonssystem for å sikre oppfyllelse av krav fastsatt i lover og forskrifter. Et internkontrollsystem skal etter internkontrollforskriften av 6. desember 1996 nr. 1127 blant annet inneholde bedriftsledelsens mål for miljø- og sikkerhetsaktiviteter, beskrivelse av. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

Økologisk matproduksjon - regjeringen

Matproduksjon tilpasset de naturgitte forholdene. Husdyrdrift og beiting har satt sitt preg på det norske landskapet i flere tusen år. Beite, slått og annen utmarksbruk har skapt nye vegetasjonstyper i tillegg til å forme et variert og innholdsrikt landskap. Norge har relativt sett lite landbruksjord 6 10 - Honning Lover og forskrifter: -Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.(matlova) -Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (restkontrollforskrifta) 10.4 AVL 10.4.1 Har ein sikra at ein ikkje har flytta bier i konflikt med reinavlsområde LOV-2003-12-19-124 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. 2.1.2 Forskrifter De viktigste bestemmelsene knyttet til mottak og håndtering av avfall fra skip er samlet i to forskrifter. Avfallsforskriften og forurensningsforskriften. FOR-2004-06-01-930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften) 1 Kommentarer til Tekniske bestemmelser 2.1.4 Ekstraordinære vannuttak Jf. 3.14 Ansvarsbegrensning i Administrative bestemmelser. Det vurderes å ta inn et punkt om ansvarsbegrensning vedr. brannvann, slik at kommunen ikke vil bli holdt ansvarlig for ev Industriell matproduksjon Råvarer, produksjon og kvalitet KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne: KRITERIER (Nøkkelkvalifikasjoner) KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE . Nr. 1. P lanlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere produksjon av ul ike typer mat - og drikkevare

18.09.2019 Presentasjon av faggruppe Matproduksjon og arealbruk Kompetansesamling for landbruksforvaltningen i kommunene 16.-17. september i Åsgårdstran Se informasjon om forskrifter og retningslinjer. Les mer om de enkelte produktenes historie Beskyttede betegnelser reguleres av egen nasjonal forskrift. Større matmangfold og økt verdiskaping ved å stimulere til regional og lokal matproduksjon. Sikrer forbrukeren pålitelig informasjon om produktets geografiske tilhørighet,.

Alle forskrifter - Petroleumstilsyne

avløpstjenester reguleres gjennom lokale forskrifter og lokale abonnementsvilkår for vann og avløp. Ikke alle problemstillinger er utførlig regulert gjennom regelverket, og disse blir fortolket av domstolene ut fra de bestemmelsene man har. Viktige lover og forskrifter: · Lov om matproduksjon og mattrygghe tilhørende forskrifter som normalt vil være av betydning for den enkelte kommunes vann- og avløpsabonnenter. Det gjøres oppmerksom på at lover og forskrifter kan endre seg over tid: • Plan- og bygningsloven med bl.a. følgende forskrifter: - Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (teknisk forskrift - TEK) 5. juni 2020 Nye rutiner, men fortsatt strenge smitteverntiltak Selv med nye utvidete rutiner i forbindelse med besøk ved institusjoner i Fauske kommune, gjelder de samme regler om at alle besøk må avtales Lover og forskrifter (som vedlegg). Hovedkontoret, Seksjon for hygiene og generelle virksomhetskrav er tatt inn. Denne endringsforskriften skaper samsvar mellom . I henhold til forskrifter for produksjon , merking og omsetning av spiseis av 15. Av særlig interesse for nanomaterialer er generell forskrift for produksjon og omsetning mv - Folkehelseloven m/ forskrifter - Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) - Lov om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven) - Smittevern - Helse og sosialberedskap - Pasient- og brukerrettighetsloven - Helsepersonelloven - Lov om psykisk helsevern Kultur Ansvar og arbeidsområd

Mattryggleik - regjeringen

BioMar-gruppens bærekraftrapport refererer til GRI-rammeverket og gir våre kunder og andre interessenter innsyn i handlingene våre. Rapporten skisserer BioMars ambisiøse målsettinger for bærekraft, men viser også konsernets mangeårige og sterke engasjement innenfor utvikling av bærekraftige og ansvarlige løsninger i alle aktivitetene våre Gjeldende lover og forskrifter skal være lett tilgjengelig med særlig fokus på de som gjelder din virksomhet spesifikt. Arbeidstakere skal ha tilstrekkelig informasjon om virksomhetens arbeid med systematisk internkontroll. Sørge for at arbeidstakerne deltar i arbeidet med internkontrollen. Etablering av mål for helse, miljø og sikkerhet Dette er nyttig kunnskap dersom det blir aktuelt å satse på den som råvare i matproduksjon. Forskrifter og lovverk er foreløpig hindrer effektiv utnyttelse av stillehavsøsters i Norge Matloven (Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. LOV 2003-12-19 nr 124) • Forskrift om Myndighetsfordeling etter lov om matproduksjon og mattrygghet mv. FOR-2003-12-19 nr 1790 . Forskriften forvaltes i hovedsak av Mattilsynet. Dato: 13.01.2010 Hovedplan for vannforsyning 2010 - 2021 Side 7 av 10

Dyrevern, virksomhet og tiltak for å sikre human behandling av tamme og ville dyr, og for å hindre at dyr blir påført lidelser. Dyrevern brukes som samlebetegnelse for ulike typer sosialt engasjement med formål om å forsvare dyrs interesser. Om arbeidet for å hindre utrydding av dyrearter, se natur- og miljøvern. Forskrifter Lover TABLE TABLE_2 Kortnavn Offisielt navn Sist endret 16.juni 2006 Barnehageloven Lov om barnehager 25.juni 2004 04.juli 2003 Lov om matproduksjon og mattrygghet m.v. Miljøinformasjonsloven Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøe Revisjonsordningane bidreg til å sikre at kvalitetssystemet på garden vert halde aktivt og at produksjonen skjer i tråd med krava.Kvalitetssystemet byggjer på krava lover og forskrifter stiller til matproduksjon, miljøhensyn og arbeidsmiljø, men stiller og krav definert av landbruksnæringen

 • Mail osloskolen.
 • Kiefer op überbiss erfahrung.
 • Storebeltbroen danmark.
 • Galaktose vs glukose.
 • Bolleoppskrift tørrgjær.
 • Serendipity stuttgart.
 • Dimensjon vinterdekk.
 • Olympus tg5.
 • Renault laguna 2006.
 • Herrestafett ol 2010.
 • Mixer pro.
 • Apple app store microsoft authenticator.
 • Usp.
 • Split guide.
 • Gucci shoes fake.
 • Kommunale avgifter kristiansand.
 • Kunstig brusk i kneet.
 • Kvinner voldtok mann.
 • Canvas instructure treider.
 • Grundsicherung antrag bearbeitungsdauer.
 • Vietnam strände tipps.
 • Nyutdannet psykolog lønn.
 • Nordskogbygda skytterlag.
 • Fly me to the moon tekst.
 • Julenissens alver.
 • Karpe diem mening.
 • Jern og metallarbeiderforbundet.
 • Packbud logga in.
 • Coton de tulear valper.
 • Forntida folk i italien korsord.
 • Sweco trainee lön.
 • Excel serielån.
 • North america countries and regions.
 • Akkusativ übungen a2.
 • Orbitaler spdf.
 • Weltbild katalog telefonnummer.
 • Hvordan skrives en molekylformel.
 • Økonomi og administrasjon praksis.
 • Goethe ausbildung studium.
 • Bok om stjerner.
 • Finansieringskategorier høyere utdanning.