Home

Frist for spredning av husdyrgjødsel

Frist for siste tillatte spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding i Hægebostad kommune er 1 oktober - med unntak av de områdene som har avrenning mot Audnedal; Verdal, Telhaug, Stulien, Hellåsen, Mydland og Kvestad. Dette er fastsatt ved loka § 1. Formål. Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng i Åfjord kommune har som formål å hindre forurensning til luft, vassdrag, grunnvann, fjorder og havområder gjennom å sikre at husdyrgjødsel utnyttes best mulig som en ressurs for planteproduksjon Vil statsråden ta initiativ til at det kan gis dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding/nedfelling ut over den absolutte fristen 1. oktober i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav §23 tredje ledd, gitt de spesielle forholdene som følge av tørken i sommer og en rekordvåt september måned, og raskt informere fylkesmannsembetene og kommunale landbrukskontorer. Opprinnelig frist for spredning av husdyrgjødsel er 1. september. Det er nå viktig å få høstet så stor avling som mulig, og det er fremdeles god plantevekst i mange områder i landet i ukene framover

Frist for spredning av husdyrgjødsel - HÆGEBOSTAD KOMMUN

Spredning av husdyrgjødsel . Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig. Frist for spredning av husdyrgjødsel Spredning av husdyrgjødsel skal så langt det er mulig skje i perioden fra våronnstart til 1. september, og fortrinnsvis om våren når planteveksten tar til. Etter 1. september er det ikke tillatt å spre husdyrgjødsel uten nedmolding Spredning av husdyrgjødsel på 2 av 2 åpen åker med nedmolding/nedfelling, er tillatt helt frem til 1. november. I alle tilfeller skal spredning av husdyrgjødsel ikke skje på frossen eller snødekt mark. Vurderinger: Innhøstingen av årets avling er forsinket i forhold til de siste årene Spredning. av . husdyrgjødsel uten nedmolding i nedslagsfeltet til vannforekomster klassifisert med dårlig økologisk tilstand etter normen i EU's vannrammedirektiv, er ikke tillatt i perioden 1. september til og med 30.september. Kommunen. kan . ved forskrift eller enkeltvedtak forby spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, som.

Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng

Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel. Frist: 20.08.11. Formålet med tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel er å bidra til at gjødsel blir spredd på en miljøvennlig måte, slik at utslipp til luft , avrenning av nærinsstoffer til vann fra arealene og luktulemper blir redusert sammenliknet med spredning ved tradisjonelle metoder Opprinnelig frist for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding er 1. september, men i år altså 1. oktober. Det er fortsatt krav om at det ikke skal spres gjødsel på snødekket eller frossen mark. Her er lenke til side med mer informasjon beiting etter siste spredning i søknadsåret. Husdyrgjødsel og biorest som er spredd ved nedlegging i åpen åker må moldes ned innen to timer. Foretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato og gjødselmengde spredd per dekar. Siste frist for spredning ved nedfelling eller nedlegging er 1. september

Svar på skriftlig spørsmål om frist for spredning av

 1. Spredning av husdyrgjødsel. Husdyrgjødsel er viktig for plantenæring, men også opphav til miljøproblemer. Det finnes flere krav og virkemidler som skal medvirke til god utnytting av gjødsla. Om husdyrgjødsel. Forskrift om organisk gjødsel stiller krav til lager o
 2. Opprinnelig frist for spredning av husdyrgjødsel er 1. september. Grunnet den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet, fastsatt en midlertidig endring i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav der det gis en generell utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober i områdene som er hardest rammet

Opprinnelig frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde er 1. september. På grunn av den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet forlenget fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober Frist for spredning av husdyrgjødsel. Spredning av husdyrgjødsel skal så langt det er mulig skje i perioden fra våronnstart til 1. september, og fortrinnsvis om våren når planteveksten tar til. 2. juni 2020 Autorisasjonsbevis

Utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel

Ut fra disse beregningene og forutsatt et krav om planteopptak av 4-5 kg N daa-1etter spredning, har vi foreslått frist for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding. Et norgeskart over vekstavlutning hos gras er laget på grunnlag av MODIS satellittdata og indeksen Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) Endring i endelig frist for spredning av husdyrgjødsel . Landbruksdepartementet har vedtatt endring i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 den 26. august 2018. Endringen trer i kraft 2. oktober 2018. Endringen medfører at kommunen IKKE kan gi dispensasjon til å spre husdyrgjødsel uten nedmolding etter 1. oktober

1.6.3 Husdyrgjødsel som spres på åpen åker, skal nedmoldes straks og seinest innen 18 timer etter spredning. Ved spredning av husdyrgjødsel i nærheten av boliger skal det tas rimelig hensyn til luktulemper og ulemper som følge av partikkelspredning. 1.6.4 I perioden 2. november - 14. februar er det ikke tillatt å spre husdyrgjødsel Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde skal gjøres innen 1.oktober. Med nedmolding eller nedfelling er det tillatt å spre husdyrgjødsel fram til og med 31.oktober. Kommunen kan på de vilkår som er nevnt i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av 29. mars, frist for endring av opplysninger i del 1 av innsendt søknad om produksjonstilskudd. 1. juni, søknadsfrist SMIL. 15. september, siste frist for spredning av husdyrgjødsel på eng. 1. oktober, frist for søknad om kjøp/leie av melkekvote. 15. oktober, søknadsfrist for del 2 av søknad om produksjonstilskudd, telledato 1.oktobe Snillfjord kommune forlenger fristen for spredning av gjødsel av organisk opphav fra 1. september til 20. september. Vedtaket er i tråd med henhold til Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 tredje ledd kan kommunen tillate en senere frist for spredning uten nedmolding enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober Fristen for spredning av husdyrgjødsel i Steigen kommune er forlenget. For Steigen kommune forlenges fristen for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmodning til 1. oktober 2004. Husdysgjødsel må likevel ikke spres på snødekt eller frossen mark. Jfr. gjødselforskriftens §§ 24 og 31

Spredning av husdyrgjødsel og regelverk - Norsk

 1. Frist for spredning av husdyrgjødsel. Postet av Arne Tønnessen. Publisert 02. juni 2020. Lytt til teksten Stopp avspilling. Spredning av husdyrgjødsel skal så langt det er mulig skje i perioden fra våronnstart til 1. september, og fortrinnsvis om våren når planteveksten tar til
 2. imum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyrenhet (GDE). Husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal moldes ned straks og senest 18 timer etter spredning
 3. Fastsatt av Leka kommunestyre 29.august 2007 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 11 første ledd, jf. forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 1. Formål Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav i Leka har som formål
 4. Spredning av husdyrgjødsel uten ned-molding eller nedfelling bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulig å få gjenvekst som høstes eller beites, og skal skje innen 1. sept. (Innen 1. aug. for å få tilskudd for spredning av husdyrgjødsel i vekstsesongen). Jorda er helt tørr i overflata, men veldig fuktig under
 5. Spredning av husdyrgjødsel med nedmolding er kun tillatt i perioden 15 . februar til 1. november. Husdyrgjødsel spredt på åpen åker skal moldes ned straks og senest 18 timer etter spredning. Ved ekstraordinære situasjoner kan kommunen gi en generell utsettelse av fristen som gjelder deler av eller hele kommunen
 6. Husdyrgjødsel er viktig plantenæring, men også opphav til miljøproblemer. Det finnes flere krav og virkemidler som skal medvirke til god utnytting av gjødsla. Bonden har stor egeninteresse av å nyttiggjøre husdyrgjødsla
 7. Opprinnelig frist for spredning av husdyrgjødsel er 1. september. Grunnet den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks. Bøndene må forvente seg strengere regler for lagring og spredning av husdyrgjødsel, samt krav til spredeareal Regler for spredning av husdyrgjødsel

Frist for spredning av husdyrgjødsel - Norges Bondela

 1. Frist for spreiing av husdyrgjødsel Kyr og sau Trine Alme. Hugs at siste dag for spreiing av husdyrgjødsel er 15. september her i Eid kommune. Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites
 2. Forsøksdyr: Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng i Ørland kommune, Sør-Trøndelag. Publisert 12.11.2012 Sist endret 12.11.2012 Skriv u
 3. Vedtaket er i tråd med forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 tredje ledd hvor kommunen kan tillate en senere frist for spredning uten nedmolding enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober. Spredning av husdyrgjødsel må utføres i henhold til gjødselplanen og Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
 4. Spredning av husdyrgjødsel er tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark; Spredning uten nedmolding/nedfelling skal gjøres senest innen 1. septembe

Innvilget utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding til 17. september - 1719/282/4 mfl - Ole Petter Munkeby. RS 110/17. Behandling søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 1721/84/4 Gran - Nina Høyem. RS 111/17. Tillatelse til deling av driftsenhet i landbruket - 1719/115/1 - Ådal. RS 112/1 Fylkesmannen i Rogaland har utsett fristen for spreiing av husdyrgjødsel frå 10. til 20. august 2018. Dette gjeld føretak som søkjer tilskot til miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel gjennom regionalt miljøprogram. For alle andre gjeld dei vanlege fristane, 1. september utan nedmolding og 1.

Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minimum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyrenhet (GDE). For områder som er definert som sårbart område etter EUs nitratdirektiv, skal tilførselen av husdyrgjødsel Noe avling står fortsatt ute, og mange har husdyrgjødsel som må ut før vinteren. En stor andel gårdbrukere har begrenset gjødsellagerkapasitet og er avhengig av å tømme lageret i løpet av september. Det ble vanskelig for mange i år, men gjødsla må ut i oktober sjøl om både kjøreforhold og regelverk rundt spredning gjør det. Kommunen kan tillate en seinere frist etter søknad, men ikke seinere enn 1. oktober. Ved spredning nær boliger skal det tas rimelig hensyn til luktulemper og ulemper som følge av partikkelspredning. Spredeareal. Et landbruksforetak må ha tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel fra sin husdyrbesetning Frist for spreiing av husdyrgjødsel Spredning av husdyrgjødsel skal så langt det er mulig skje i perioden fra våronnstart til 1. september, og fortrinnsvis om våren når planteveksten tar til. Den lokale forskrifta som gjeld for Eid kommune var på høyring tidlegare i år,. Landbruks- og matminister Bård Hoksrud gir ingen generell dispensasjon for å spre husdyrgjødsel uten nedmolding etter 1. oktober, men skriver at kommunene i særskilte tilfeller kan gi dispensasjon. Det må da gjøres som enkeltvedtak. Landbruks- og matminister Bård Hoksrud svarte i dag på et skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF), om å gi dispensasjon fra [

og senere frist for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding. Innherred samkommune mottar årlig mellom 3 til 10 forespørsler om å få utsatt spredefrist for husdyrgjødsel uten nedmolding. Disse behandles etter søknad og blir i de fleste tilfellen Frist for spreiing av husdyrgjødsel 08. Mange husdyreigarar som er på e-postlista til Landbrukskontoret i Ørsta, har i desse dagar fått melding frå fagkonsulent Børild Skåra om fristen for å spreie husdyrgjødsel i Ørsta kommune. Den er i år sett til 15.september. Bilete th SISTE SPREDETIDSPUNKT FOR HUSDYRGJØDSEL UTEN NEDMOLDING (1.OKTOBER) Kommunen minner om at 1.oktober er siste frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding. I henhold til gjødselvare forskriften har ikke kommunen muligheter å gi dispensasjoner etter dette For gjødselvarer produsert av avfall eller husdyrgjødsel er det i tillegg krav til hygienisk kvalitet og innhold av miljøgifter. Forskriften stiller krav til lagring og bruk av husdyrgjødsel, jordforbedringsmidler, organisk gjødsel og enkelte dyrkingsmedier. Produksjon og omsetning av husdyrgjødsel og silopressaft for bru

Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel til 1

 1. 20. september er fristen for spreiing av husdyrgjødsel etter lokal forskrift. Det er også frist 20. september for å søkje om utsett spreiefrist
 2. «§ 1 Frist for spreiing. I medhald av forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 tredje ledd, vert siste frist for spreiing av husdyrgjødsel på grasmark i Stad kommune sett til 20. september.» § 2 Ikraftsetjing. Forskrifta trer i kraft med kunngjeringa i Norsk Lovtidend. Frist for å kome med merknader er 17. juni 2020
 3. Husdyrgjødsel er den viktigste organiske gjødselressursen vi har i Norge. Sammendrag. På grunn av store endringar i driftsopplegg er det grunn til å tru at gjeldande standardtal for utskiljing av gjødsel og næringsstoff frå ulike dyreslag ikkje stemmer lenger
 4. st én gang i 2000. Spredning av husdyrgjødsel er av størst betydning om våren og om sommeren, og da før og etter slått eller beiting
 5. Vi viser til deres høringsforslag av 16.3.2017 i forbindelse med fastsettelse av lokal forskrift mht. siste dato for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding i Levanger og Verdal. Høringsfristen er oversittet, men vi viser til muntlig avklaring med Marian Hovin i samkommunen om utsatt frist til 10.5.2017 kl. 12:00
Åpen Gård i Alstahaug - Norges Bondelag

Spredning av husdyrgjødsel er først og fremst knyttet til driftsenheter med husdyr. I alt var det 42 800 slike enheter som spredde husdyrgjødsel på eget jordbruksareal i 2000. Det ble spredd gjødsel minst én gang på i alt 3,65 millioner dekar, hvilket utgjør 47 prosent av jordbruksarealet til driftsenheter med husdyr Kommunen kan etter søknad godkjenne annet spredeareal enn det som automatisk følger av forskrift om gjødselsvarer. Kommunen kan tillate seinere frist for spredning uten nedmolding enn 1. september. Kommunen godkjenner plan for nybygg, utvidelse og utbedring av lager for husdyrgjødsel og kontrollerer og godkjenner lageret før det tas i bruk Fristen for spreiing av husdyrgjødsel er utsett til 1. oktober i heile kommunen. Mellom anna på grunn av mangel på grovfôr etter turken, gjev Vik kommune landbruksføretak generell utsett frist for å spreia gjødsel til 1. oktober Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres tidligst mulig i vekstsesongen for at plantene skal kunne nyttiggjøre seg av gjødselen, og skal gjøres senest 1. september. Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding utover fristen, men ikke senere enn 1. oktober Søknad om utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel: Jens Olav Løvli 17443/2018 12.10.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel - 34/3: Karl Nilsen 18015/2018 23.10.2018 Inngående brev Melding om spredning av husdyrgjødsel etter 011018: Anonym 18035/2018 23.10.201

Frist for spredning av husdyrgjødsel på eng utsatt til 1

Spredning av husdyrgjødsel kan kommunen i forskrift eller ved enkeltvedtak fastsette at det er anledning å spre fram til 1. oktober ; Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng i Ørland kommune, Sør-Trøndelag. Forsøksdyr: Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng. Lagring og spredning av husdyrgjødsel Fristen for å spre husdyrgjødsel utsatt til 1. oktober 03.09.2018 (Oppdatert: 03.09.2018) Opprinnelig frist for spredning av husdyrgjødsel er 1. september

Bondevenner i Vestvågøy Bondelag - Norges Bondelag

Forskrift om frist for spreiing av husdyrgjødsel i Gloppen kommune. Fastsett av Gloppen kommunestyre 25. september 2006 med heimel i forskrift av 4. juli 2003 om gjødselvarer mv av organisk opphav, § 23, 3. ledd. Fristen i § 2 er seinast endra av kommunestyret den 20. juni 2018, i sak 33/18 Balsfjord kommune har begynt å motta henvendelser om å få tillatelse til å spre husdyrgjødsel på eng også i september måned Frist for å endre opplysninger i del 2 innsendt søknad produksjonstilskudd: 31. Siste frist for spredning av husdyrgjødsel som moldes ned: November: 1. Beitebruk - søknadsfrist for driftstilskudd til beitelag: 1. Frist for søknad om erstatning for sau tatt av fredet rovvilt: 1. Søknadsfrist for erstatning ved avlingssvikt - husk å.

Aktuelt Arkiver - Holtålen kommune

Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel i Nore og

Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel (§17). Spreiing av husdyrgjødsel med tilførselsslange(§18). Kraftig stimuli til bruk av blekksprut i Vestland fylke. I framlegget til høyring er tilskotssatsane for punkt 2 og 3 fastsette; areal der all husdyrgjødsel blir spreidd med stripespreiar eller nedfellar og slepeslange før 10. Fristen for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding er innen 1. september (gjødselvareforskriftens § 23 andre ledd), men da været har være noe vått de siste dagene, får ikke søkeren kjørt ut gjødsla innen fristen. Det søkes dermed om utsatt frist til spredning av husdyrgjødsel til den 8.9.2018 Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel Posted on 6. september 2018 30. oktober 2018 Author Kristine Skaiaa Born Leave a comment Fristen for å spre husdyrgjødsel uten nedmolding/nedfelling (normalt på eng) er utsatt til 1. oktober

Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel - Follo

areal for spredning av husdyrgjødsel, normalt minst fire dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyreenhet (GDE). Kommunen kan etter søknad godkjenne innmarksbeite som spredeareal. Utmarksareal kan ikke godkjennes som spredeareal. Bruk av husdyrgjødsel skal gå fram av gjødslingsplanen. Foretak som ved hjelp av næringsbalanseregnska Spredning av bløtgjødsel Flytedekke som leggast oppå gjødsla for oppsamling og utpumping av nedbør. Foto: «Plany» 6 Husdyrgjødsel på Vestlandet - nye utfordringar. avtrekksvifte(r) i kjellaren vert no montert i ein fjøs med «fritt fall» under oppføring i Møre og Romsdal Spredning på åpen åker skal så langt det er mulig skje innen 1. Frister for spredning av husdyrgjødsel. Husdyrgjødsel skal nedjordes straks og innan . Ikkje frosen eller snødekt mark). Det er noen av rådene fra Bioforsk, utarbeidet etter en evaluering av Pilotordningen for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Spredning av husdyrgjødsel skal så langt det er mulig skje i perioden fra våronnstart til 1. september, og fortrinnsvis om våren når planteveksten tar til. Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites,. Etter spredning må slammet moldes ned seinest innen 18 timer. Har en gardbruker lov til å spre husdyrgjødsel på areal nær boliger og i tettbygd strøk? Husdyrgjødsel kan spres på alt fulldyrka jordbruksareal som er i drift. Men ved spredning nær boliger skal det tas rimelig hensyn til luktulemper og ulemper som følge av partikkelspredning

Fristen for å spre husdyrgjødsel utsatt til 1

Målselv kommune gir alle gårdbrukere i Målselv kommune dispensasjon for å kunne spre husdyrgjødsel ut september måned. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i §23 i Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav Steinar Reiten har stilt spørsmål i Stortinget til landbruks- og matminister Bård Hoksrud om det kan gjerast unntak for fristen for spreiing av husdyrgjødsel på grunn av dei spesielle vêrtilhøva denne sesongen. I andre avsnitt på side 2 viser landbruks- og matministeren til § 31, tredje lekk i forskrifta Utsatt frist - spre husdyrgjødsla før 1.oktober 06.09.2018 (Oppdatert: 06.09.2018) Grunnet den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet fastsatt en midlertidig endring i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav der det gis en generell utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober i områdene som. Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel samfunn Saken er behandlet med vedtaksnr. 156/19 etter myndighet delegert fra utvalg for miljø og Vedtak: Med hjemmel i § 23 i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav vedtar Tydal kommune å dispensere fra kravet om spredetidspunktet 1. september

Spredning av husdyrgjødsel - Sunndal kommun

Offisiell webportal for Farsund kommune. Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15 Sentralbord: 38 38 20 00. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser Saken er ferdig behandlet av utvalget. Vedtak om utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Plan og eiendomsutvalget 24.10.2017: Tilbake. Utvalg. Versjon:5.2.2. Husdyrgjødsel er gjødsel som består av avføring og urin fra husdyr, oftest oppsamlet under ett og blandet med mer eller mindre strø, sagflis eller kutterflis, halm, torvstrø eller oppblandet med vann. Med opptil 20 prosent vanntilsetning kalles gjødselen bløtgjødsel, gylle kalles husdyrgjødsel som er tilsatt 100 prosent vann eller mer

Gjødsel - KVINESDAL KOMMUN

Transport og spredning husdyrgjødsel. Våre biler og ansatte hjelper deg å få jobben gjort. 6 vogntog for transport av husdyrgjødsel og biorest. Omlastercontainer. Levering og formidling av Biorest fra Mjøsanlegget Lillehammer og Romerike Biogass på Vormsund Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel samfunn Saken er behandlet med vedtaksnr. 155/19 etter myndighet delegert fra utvalg for miljø og Vedtak: Med hjemmel i § 23 i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav vedtar Tydal kommune å dispensere fra kravet om spredetidspunktet 1. september Spredning og -frist for husdyrgjødsel 2017 Innen 1. september må spredning uten pløying være utført. Formålet er størst mulig gjødseleffekt i vekstsesongen, samt forebygge avrenning. Få ut mest mulig etter 1. slåtten, og har du for mye kan det være andre som har for lite! I perioden 1. september til 1. november er det kun tillat Spredning av husdyrgjødsel med tankvogn i kupert terreng - Forslag til tekniske løsninger Spreading of manure with tanker in hilly terrain - Suggestions for technical solutions Landbruksteknikk 2019 Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage JA ☒ NEI spredning av husdyrgjødsel. 1. oktober Tilskudd til skogsbilveibygging 15. oktober Produksjonstilskudd i jordbruket. Tilskudd til avløsning ferie og fritid. 20. oktober Tilskudd til drift av beitelag. 31. oktober Erstatning for omfattende avlingsskader. 1. november Erstatning rovdyrskade - sendes rett til Fylkesmannen, miljøvernavdelinga

Tillatelse til å spre husdyrgjødsel på eng uten nedmolding

I gjødselvareforskriften står det at det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minimum 4 dekar fulldyrket jord per gjødseldyrenhet (GDE) [13]. Forskriften oppgir også hvor mange GDE ulike dyreslag tilsvarer Formidling av beiteareal; Formidling av grovfôr; Formidling av husdyrgjødsel; Formidling av mjølkekvote; Frå bonde til bonde; Funksjonstest av åkersprøyter; Maskintenester på Haugalandet; Plantevernjournal; Kurs. Autorisasjonsbevis plantevern; Autorisasjonskurs gnagermidler; Maskinførarkurs; Praktisk HMS-kurs; Varme arbeide husdyrgjødsel Bakgrunn for søknaden er at 2018 er et vanskelig fôrår, og derfor ønsker søker å spre etter andre slåtten for å prøve å få en tredje slått. Fristen for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding erinnen 1. september (gjødselvareforskriftens § 23 andre ledd)

tillegg vises ettervirkning av nitrogen 1. året etter spredning. Normer for gjøds-elvirkning i husdyrgjødsel er hentet fra gjødselhåndboka til NIBIO samt boka Husdyrgjødsel og uttrykker middelverdier av disse. Tabellens verdier representerer virkning under normalt gode forhold og nedmolding innen 3-4 timer. Nitrogen (N) Gjødseltyp * Samtidig med spredning av husdyrgjødsla kan vi så gressfrø til fornying av eng. To operasjoner i én. * Husdyrgjødsel kan spres tidligere om våren før det bør kjøres på jordet med store og tunge vogner. Det er viktig at såfrøet blir sådd så tidlig som mulig. Innblanding av vann gir økt utnyttelse av nitrogen o Saken er ferdig behandlet av utvalget. Svar på søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel på eng Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Plan og eiendomsutvalget 13.11.2018: Tilbake. Utvalg. Versjon:5.2.2. Det er fortsatt ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på snødekket eller frossen mark. For å minimere faren for forurensing av vannkilder skal det spres i god avstand fra åpne grøfter, bekkefar eller andre åpne vannkilder. For leiearealer forutsettes det at spredning med husdyrgjødsel på enga etter 1. september er klarert med grunneier 009/002 - Søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel: Åpne saksfremlegg/hoveddok. 146404: Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESEL 0 RS1362016 RS 136/2016 102/001 - Godkjent søknad om forlenget frist for spredning av husdyrgjødsel: Åpne saksfremlegg/hoveddok. 14613

aID logo - avisa-valdres

Bøndene må forvente seg strengere regler for lagring og spredning av husdyrgjødsel, samt krav til spredeareal. Redaksjonen Publisert torsdag 23. november 2017 - 13:08 Sist oppdatert torsdag 23. november 2017 - 13:0 Bruk av miljøvennlege metodar ved spreiing av husdyrgjødsla gir betre effekt av næringstoffa i gjødsla. Raskare kontakt mellom jord og husdyrgjødsel samt auka vasstilsetting, gjer at næringsstoffa i større grad kjem til nytte for plantane, og faren for tap til luft og vatn minskar. Mindre lukt ved spreiing betyr mindre tap av nitrogen.

 • Taurus fitness.
 • Weber grillkurs zuhause.
 • Compress images.
 • Tu veux ou tu veux pas streaming film complet.
 • Laks ingefær.
 • Hvordan skrives en molekylformel.
 • Larver på kjøkkenet.
 • Fly til riga.
 • Superdry store oslo city.
 • Eniro sjökort offline.
 • Iphone 7 til 5 kroner.
 • Pinterest karneval sprüche.
 • Old runescape addons.
 • Präteritum gehen.
 • Hvorfor skal ikke baby ha salt.
 • Cole haan sko norge.
 • Spaniaguiden leiebil erfaringer.
 • Fyllesyke alder.
 • Party dekor.
 • Jobbe i dyrebeskyttelsen.
 • Hønsegjødsel pris.
 • Culture club hanau heute.
 • Come on app.
 • Wohnung befristet mieten bern.
 • Kommunikasjonsprosessen psykologi 2.
 • Gågata pizza.
 • Tykktarm latinsk.
 • Bosch tka8013.
 • Hvordan spille bingo.
 • Frostbeulen im sommer.
 • Ajax laguppställning 2017.
 • Hestekostyme.
 • Ferdighus med utleie.
 • Klagebehandling reguleringsplan.
 • Bioenergi økonomi.
 • Hellas turisme.
 • Golfbutikken.
 • Stadt rosenheim ruhezeiten.
 • Islandsk språkkurs på nett.
 • Funksjonalismen i norge.
 • Royal copenhagen star fluted christmas china.