Home

Avrenningsforhold

Undersøkelser over avrenningsforhold og vannkvaliteter i

Planer om å bygge hus? Dette må du vite før du starter

Karst er landformer som dannes der kjemisk oppløsning dominerer blant de landskapsdannende prosessene.Karstlandskaper er karakterisert ved en forreven overflate (karren), underjordisk drenering igjennom grotter (karsthuler) til kilder, og ved at landmassen derved undermineres, slik at det dannes traktformede groper i landoverflaten (doliner) Flater kan inndeles i feltlengder fra 2−5 meter noe som bestemmes ut fra solpåkjenning, flisstørrelse, flisfarge og forbandt. Skal oppdelingen være effektiv, bør feltene være mest mulig kvadratiske, med forhold mellom sidelengdene ikke større enn 1: 1,5. Fuger må også planlegges ut fra høydebrekk og avrenningsforhold Urban hydrologi med nedbørsintensiteter, klimaeffekter i Norge, avrenningsforhold. -Konvensjonell kontra lokal overvannsdisponering, lokal og åpen disponering av overvann i tettsteder, overvann som del av bybildet, forurensninger i overvann, infiltrasjon, dimensjonering, utrustning og drift av dammer, åpne vannveier, renner og kanaler for overvann Oppsamlingen av vann inni garasjeanlegget kan oppstå fordi garasjeanleggene bygges med tett betonggulv og eventuelt med dårlige avrenningsforhold. Dersom man installerer sluk, kan det også bli et krav om å installere oljeutskiller. Mange velger derfor å ikke installere sluk

NOU 2015: 16 - regjeringen

Beslutningsprosess for overvann - Miljøkommun

 1. Vurderinger av eksisterende avrenningsforhold, nedbørsfelt og vassdrag i området. Kartlegging av flomveier, samt eksisterende overvannssystem langs Fv.441 Åmøyveien. Vurdering av eksisterende vannforsyningsnett og etterfølgende konsekvenser ved utbygning av gang- og sykkelfelt
 2. Avrenningsforhold og stoffegenskaper i relasjon til rensing 14 4.3. Oppløst kontra partikulært stoff 14 4.4. Karakteristikk av stoffer i overvann 15 4.5. Forurensningsstoffer i overvann fra veg 16 4.5.1. Kilder til og gruppering av forurensningsstoffene 16 4.6. Behov.
 3. avrenningsforhold fagrapport . 09 2015 geoplan as cowi as utviding av kvernuri skiferbrot vurdering av avrenningsforhold fagrapport adresse postboks 2422 solheimsviken 5824 bergen tlf +47 02694 www cowi.no oppdragsnr. a071069 dokumentnr. rap-071069-001 versjon 01 utgivelsesdato 25.09.201
 4. 4 AVRENNINGSFORHOLD AV OVERVANN . 4.1 Beregningsmetode Det foreligger ikke målinger av flomstørrelser i gjeldende vassdrag, og det er derfor utført egne flommengdeberegninger. Flommeng der er beregnet med den rasjonelle metoden. Denne metoden benyttes ofte for flommengdeberegninger for nedbørfelt opp til 5 km 2
 5. st være 1:100. Påstrykningsmembran som fuktsikrin
 6. a) Det skal sikres at endring i avrenningsforhold ikke medfører en belastning på dreneringsanlegget ut over det som det er dimensjonert for. Slike forhold kan være: jernbanens egne arbeide

Gode avrenningsforhold fra kompakte flate tak krever normalt: Godt fall (1:40 på flaten og 1:60 i renner Innvendige varme nedløp Isfrie sluk Sluk plassert i lavpunkt (ikke ved søyler og bjelker) Nødoverløp Fig. 2.2 Fall mot nedsenket renne inne på taket. Hovedfallet kan være ned til 1 : 40. Fallet i rennebunnen bør være p tette flater eller endret avrenningsforhold, medfører at vannet renner raskere og i større mengder. Dette kan igjen medføre erosjon utenfor tiltaksområdet hvis vannet føres bort fra tomten. Illustrasjon 5: Bilde som viser ødeleggelser på naboeiendom- vannet graver i naboens vei 1.4 Fremtidige utfordringer og beho - Sammenligning av avrenningsforhold for overvann før og etter utbygging - Plan for fremtidig helhetlig overvannshåndtering Utsnitt av illustrasjonsplan for tiltaket er vist i Figur 1. Illustrasjonsplanen gir et eksempel på hvordan bebyggelsen på tomta kan bli, men en utbygger kan også velge å arrondere noe annerledes Etter en relativt tørr juli måned i Trøndelag var det mer normale avrenningsforhold i første del av august. Det var en regnepisode med stor vannføring rundt 10. august og deretter avtagende vannføring i de fleste elvene. Som eksempel vises vannføringen gjennom våren og sommeren i Stjørdalselva ved Hegra bru i figur 1

4.1.3 Kartlegging av avrenningsforhold..20 4.1.4 Kartlegging av erosjon- og massetransportsforhold i aktuelle vannveier.. 20 4.1.5 Kartlegge forurensningskilder som kan påvirke drikkevann, vassdrag, grunnvan Rapporten er bygd opp omkring en teoretisk situasjon kalt en worst case beskrivelse. I denne worst case -situasjonen er grøntarealene langs rullebanen islagte, nedbør kommer som regn og det er et maksimalt forbruk av fly- og baneavisingskjemikalier.Dette er en situasjon man ikke forventer skal skje ved normale vær- og avrenningsforhold Urban hydrologi med nedbørintensiteter, klimaeffekter i Norge, avrenningsforhold. Prinsipper ved overvannshåndtering. Vurdering av furban drenering metoder fra konsepttil detaljert modellering. Integrering av disse metodene i en bredere sammenheng med flomrisikovurdering og katastrofehåndtering Vegetasjonen skades enten ved at saltsprut legger seg på plantene, eller at salt oppløst i vann trekkes opp i plantene gjennom røttene. Vegetasjonen kan også skades ved at saltet kan endre forholdene i jordsmonnet rundt røttene. Omfanget av saltskader på vegetasjonen er sterkt avhengig av lokale jordbunns- og avrenningsforhold snill ser ut til å ha 1 stavelse. 1 stavelse. Bild bild Bill bold deild dill drill eld fald Fjeld fold gald gild gjeld gold grill hald hauld held Hild hild hill hold ild ill kald kill Kjeld kjøld kold krill kveld lill meld mild mill mold muld old pill prill sild skald skill skjold skold skyld skåld sold spill spjeld still svill såld sæld till tjeld trill tvill vald vill vold wild Wol

Aurhelle - Wikipedi

- Urban hydrologi med nedbørintensiteter, klimaeffekter i Norge, avrenningsforhold. - Prinsipper ved overvannshåndtering. - Vurdering av urbane drenerings metoder fra konsept til detaljert modellering. Integrering av disse metodene i en bredere sammenheng med flomrisikovurdering og katastrofehåndtering avrenningsforhold Nedbørsfeltets samlede areal < 50, samtidig som det er store konsekvenser knyttet til feildimensjonering Veiledende avrenningskoeffisienter er som følger: Tabell 1. Veiledende verdier for avrenningskoeffisienter (ϕ) Arealkarakteristikk Tromsø (ϕ) Bykjerneområde 0,70-0,90 Rekkehus-/leilighets-område 0,60-0,8

Flislegging av terrasser og balkonger

karst - Store norske leksiko

Skogadøla men har liknende avrenningsforhold. Ved Krokenelva er det observert vannføringer daglig i perioden 2006-2017 og selv om datakvaliteten er god på alle vannføringer er måleserien noe kort. Krokenelva er antatt å være den beste sammenligningsstasjonen. Data som er brukt vider Vi ønsker å bidra til en bedre forståelse av hvordan vannet strømmer over og under bakken og hvordan det påvirker stabiliteten til massene vannet kommer i kontakt med. Vann er både en ressurs og en naturfare, og det er stort behov for en god forvaltning og planlegging som bygger på en god forståelse av hvordan avrenningsforhold og vannressurser påvirkes av endringer i klima, miljø og. Avrenningsforhold må være gode for å unngå is/glatte forhold. 45. Ulykke med gående/syklende Ja 1. Lite sannsynlig 3. Alvorlig Lav Oversiktelige vegkryss med fortau langs Fredbovegen til busstopp. Avrenningsforhold må være gode for å unngå is/glatte arealer. 46. Ulykke ved anleggsgjennomføring Ja 1. Lite sannsynlig 3

Flislegging av terrasser og balkonger - Norfloor

LANDPINE - en hydrologisk modell for simulering av arealbruksendringers innvirkning på avrenningsforhold 1 7. ex er gjennomsnittlig graddagsfaktor for snøsmelting i åpent lende, og cxred er relativ reduksjon i smelteintensiteten for skogdekte arealer Difis miljøkriterier, hvordan bruke de? - Eksemplifisert med overvannshåndtering Hans Olaf Delviken Avdeling for offentlige anskaffelser Bygg og anleg 2.3 Avrenningsforhold og løsmassegeologi Planområdet og nedbørfeltet til Nordalsbekken er dominert av tynt løsmassedekke over berg-grunn i bratt terreng. Dette medfører relativt rask og høy avrenning. Figur 2.3 Løsmasser i avrenningsfeltet

EKSTREMVÆR - NEDBØR, OVERVANN OG FLOM 3 KLIMA . Klimaet beskrives med bakgrunn i data fra den meteorologiske stasjonen 19710 Asker, som ligger på 163 m.oh, ved Semsvannet, 2,7 km sørvest av planområdet Videre anbefales det at forventede nedbørs- og avrenningsforhold og akseptabel risiko for flomsituasjoner vurderes i strategien. Det anbefales også at det vurderes hva slags tiltak som bør vektlegges for å sikre en fremtidsrettet lokal overvannshåndtering Dette skyldes store variasjoner i nedbør og avrenningsforhold. De konstruerte våtmarksområdene i Norge er små, ofte mindre enn 0,1 % av nedbørfeltet, men har likevel vist seg å være effektive. Tilbakeholdelsen i små våtmarker varierer årlig i intervallet 15-70 % for jord, 5-60 % for fosfor og 3-12 % for nitrogen -Totalt P-tap påvirkes i stor grad av nedbør- og avrenningsforhold, og varierer derfor både gjennom året hvert enkelt år, og fra år til år -Store variasjoner i nedbørfeltene med hensyn til blant annet areal, andel dyrka mark, nedbør og dominerende jordbruksdrift, medvirker også til store variasjoner i P-avrennin

Detaljer om emnet THT200 Norges miljø- og

 1. Lokale avrenningsforhold, grunnforhold, kvalitet på omfyllingsmasser, plassering av drensled-Bæresystemer: ‒ bevegelser i bygningen som kan forårsake gjentatte skader ‒ armeringsoverdekning i forhold til klimapåkjennin
 2. I slike analyser inngår også informasjon om berggrunnen, løsmasseforhold, terrengets helning og overflatedekke som underlag for å vurdere avrenningsforhold. Et av formålene er å avdekke hvilke områder som ikke bør bebygges, fortettes eller få flere harde overflater for å hindre at vannet får flomme fritt til områder nedenfor
 3. vegetasjon, avrenningsforhold og grunnforhold. Modelleringen baserer seg på en terrengmodell med 25 meters oppløsning, kartgrunnlaget er basert på 20 meters koter (1:50000-kart). Som følge av grov oppløsning på terrengmodellen kan derfor skrenter som er laverer enn 20 meter ikke bli fanget
 4. Håndteringen av overvann reguleres av flere lover. De mest sentrale, overordnede styringsverktøyene i den kommunale saksbehandlerens hverdag er plan - og bygningsloven (PBL) og forskrift om tekniske krav til byggverker (TEK17). Dette er både arealplanleggerens og byggesaksbehandlerens verktøy for formell forankring av juridisk hjemlede krav ved tilrettelegging av tiltak
 5. hold ser ut til å ha 1 stavelse. 1 stavelse. bold fold gold kold mold old skjold skold sold vold Wol
 6. Prøvetakingen ble utført innenfor et konsentrert tidsrom på to dager for å sikre at prøvene representerte samme avrenningsforhold. Resultatene og vurderingene kom frem til sannsynlige kildeområder og gjør at tiltak for å stanse forurensning lettere kan implementeres
 7. Vannansamlingene er ofte en blanding av smeltevann, skitt og olje fra bilene. I og med at vår garasje ikke er konstruert med avrenningsforhold, er det viktig at hver og en i størst mulig grad, fjerner snø på sin bil før innkjøring -/ parkering i garasjen for å unngå smeltevann i garasjeanlegget

• Endrete avrenningsforhold vinterperioden • Vi har allerede opplevd ekstremvær- men fordi det var ekstremt så planlegger vi ikke for det igjen ? • Noen tiltak får større betydning • Behov for nye tiltak- nedbørfelt (rensing av grøfteavrenning ) • Tikkende bomber- de usynlige rørsystemer i planeringsfel For nedbørfelt større enn 50 ha og for mindre nedbørfelt med kompliserte avrenningsforhold eller der konsekvensar ved feildimensjonering er store, bør det nyttast EDB-baserte simuleringsmodellar ved berekning av overvassmengder og dimensjonering av overvassanlegg • endringer i arealbruk skaper nye avrenningsforhold • eksisterende tiltak kan være utilstrekkelig 1.4.2014 Miniseminar «Klimaendringer og ekstremvær» «Vi har bare sett begynnelsen på klimaendringer» 1.4.2014 Miniseminar «Klimaendringer og ekstremvær» Moloer.

Avrenningsforhold vist med blå piler, drensledning langs Solveien vist med stiplet blå pil. Brønner hvor det er påvist tarmbakterier er vist med rød sirkel, brønner hvor det er påvist nitrogen > 1 mg/l er vist med gul sirkel avrenningsforhold, mulighet for videre kobling, ove rvannshåndtering og vurdering av risiko for erosjon. - Terrengsnitt. - For BF-feltene skal det sendes inn terrengsnitt som viser overgangen til nabotomtene. For BK-feltene skal det sendes inn terrengsnitt av hele feltet, samt overgangen til tilliggende grønns truktur. §3 av urbane avrenningsforhold viser erfaringer både fra Norge (blant annet deltakere i «fremtidens byer» prosjektet, [2] og [4]), og internasjonalt at resultater samsvarer godt med observerte flomveier og områder med oversvømmelser under intense nedbørhendelser av tidligere utmark vil endre avrenningsforhold og generelt føre til hurtigere og større avrenning. Intense nedbørshendelser i tettbygde strøk gir hvert år skader for store summer, og med antatt økt nedbør i fremtiden vil utfordringene øke. 1.1 Krav til sikkerhet mot flo 2.2 Avrenningsforhold og resipienter Lufthavnen ligger på et platå med utfylte masser av antatt morene og delvis myr, ca . 84 moh . Det er lokalt grunt til fjell, rundt 0,5 - 1 m på det grunneste. Dette betyr at umettet sone stedvis er forholdsvis liten, noe som kan medføre noe liten nedbrytningskapasitet a

NVE Atlas produserer og sender rapport som inneholder informasjon om avrenningsforhold for angitte områder. Fullstendig rapport for op pstrøms felt og framtidig brudd er lagt ved i . Vedlegg 4-1. Tabellen nedenfor viser informasjon hentet fra NVE rapportene Stikkrenner skal dimensjoneres etter nedbørs- og avrenningsforhold ved 25 - 50 års flommen (Q 25 - 50) i det aktuelle området. Minste indre diameter er 400 mm på skogsbilveger. I risikoområder for løsmasseskred er det viktig å bruke kort avstand mellom stikkrennene og rør med tilstrekkelig dimensjoner

Unngå dammer og skader i underjordiske garasjeanlegg - SINTE

 1. dre overoppvar
 2. Frogn kommune bør finne aktuelle punkter under ulike avrenningsforhold for analyse på aktuelle parametere, inkludert tarmbakterier, fra eventuelle påslipp av overvann. I denne utredning er det beregnet dimensjonerende 200 årsflom + 40 % klimapåslag o

Endring er i avrenningsforhold Vurderinger av endrede avrenningsforhold og vannmengder gjennom bruddet er gitt i Multiconsult - rapport 416993-RIEn -RAP -016_rev01. En utvidelse av kalkbruddet vil føre til endringer i avrenningsforholdene i området. Iht. utredninger knyttet til overvann i området, vil tilsiget a For nedbørfelt større enn 50 ha og for mindre nedbørsfelt med kompliserte avrenningsforhold eller der konsekvenser ved feildimensjonering er store, bør det brukes EDB-baserte simuleringsmodeller ved beregning av overvannsmengder og dimensjonering av overvannsanlegg

kommune bedt om en vurdering av avrenningsforhold, bekker og kilder i det nye boligområdet. Det ble derfor gjennomført en befaring juni 2006 av Multiconsult AS og senere av Sweco AS våren 2009. Hole kommune ba om en utdypet vurdering av hydrologi/ geologi i samsvar med uttalelse fra NVE, datert 17.2.2012. Utvidet utgave a reelle avrenningsforhold i Storfjorden. Stedvis er det til dels svært store avvik. Vi ser imidlertid at Swecos vurderinger ikke stemmer overens med vår egen produksjonshistorikk og velger derfor å benytte egne korreksjoner i denne konsesjonssøknaden. Observerte måleserie Det følger en vurdering hvordan endrede avrenningsforhold nord om Koffeldveien kan ivaretas i dette prosjektet. Figur 5: Planlagt utbygging - Mulighetsstudie . OVERVANNSVURDERING MEIERIBYEN 6 2 Vurdering av fare for overvannsflom og mulige tiltak 2.1 Overvannsberegnin •Avrenningsforhold •Regnintensitet •Oppholdstid i magasinet •Vanntilførsel i anleggsperioden •Etc Store deler av forurensningene er partikulært bundet og holdes tilbake ved sedimentering Vi fant 46 synonymer for forhold.Se nedenfor hva forhold betyr og hvordan det brukes på norsk. Forhold har flere betydninger, avhengig av sammenhengen. 1 -assosiasjon, befatning, berøring 2 -avstand, bredde, dimensjon 3 -befinnende, forfatning, form Se alle synonymer nedenfor

Drift og vedlikehold gangarealer - Tiltakskatalog for

vurdert ut fra kart (plassering og avrenningsforhold) i forhold til de planlagte inngrepene. På bakgrunn av dette ble 16-17 grunneiere kontaktet for å innhente informasjon om mulig berørte private drikkevannskilder. Kommunen ble kontaktet ved Tor Arne Eiken og Chris Michelsen Det er gode avrenningsforhold for overflatevann fra eiendommen. Belegningsstein foran hele fronten, med godkjenning fra kommunen om 6 biloppstillingsplasser. Adkomstvei: Adkomsten til eiendommen er fra asfaltert offentlig gate. Tilknytning vann: Offentlig Tilknytning avløp: Offentli avrenningsforhold, ikke historiske avrenningsforhold. Avløpsanlegg har lang levetid og kan ta lang tid før ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg blir tilstrekkelig oppgradert for å håndtere endrede avrenningsmønstre hvis det ikke planlegges for i god tid. Vi mener det er viktig at dere vurderer utviklingen i avløpsanlegget i et lang Med flere harde overflater vil det være endrede avrenningsforhold. Planutformingen må ta hensyn til dette. Utredningsbehov: Tiltakets konsekvenser for overvannssituasjonen med tanke på erosjon, flom, sikkerhet og estetiske kvaliteter skal vurderes. Utredning/vurdering: Det er ingen utsatte bekker innenfor tomteområdet endrede avrenningsforhold ved lufthavnen grunnet ny flyavisingsplattform og omlegging av snødeponi. Avinor AS ved Hammerfest lufthavn søker derfor, i henhold til kap. 3 § 11 i Forurensningsloven, om permanent tillatelse til følgende: 1. Forbruk av baneavisingskjemikalier tilsvarende 10 500 kg KOF/sesong. Dette er tilsvarende dagens tillatelse

og under ulike avrenningsforhold, vil kunne bidra til å styrke vurderingen av mulige påvirkninger og deres relative bidrag til samlet belastning ved de to lokalitetene. Figur 4. Resultater fra fekal kildesporing ved lokalitetene SKJØ 0 BIO (32) og HYN1 (34) for vannprøver innhentet henholdsvis 23.10.2018 (venstre) og 30.10.2018 (høyre) større nedbørsfelt eller områder med spesielt kompliserte avrenningsforhold skal beregninger fortrinnsvis utføres med bruk av simuleringsmodeller. Dette gjelder også områder hvor oversvømmelser vil medføre store konsekvenser. Der videreføring av overvann til offentlig nett har blitt godkjent, er veiledende verdi for maksimal

og vurderinger av avrenningsforhold, sigevannsproduksjon, forurensingsforhold og tiltak i den forbindelse. Anna Wathne Oppdragsleder . Arna steinknuseverk - forurensing og avrenning 3 NCC Roads AS Asplan Viak AS INNHOLDSFORTEGNELS Endrete nedbør og avrenningsforhold- sterkere behov for tiltak for å redusere tap med avrenning. Direkte såing- lett høstharving- stubb. Prioritering av arealer til høstkorn. Grasdekte vannveier, fangdamme

Vannbeskyttelse i vegplan- legging og vegbyggin

Innledende vurdering av VA-løsninger for Nyseterområdet i Sykkylven og Stranda 3 Sykkylven og Stranda kommuner Asplan Viak AS FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Sykkylven og Stranda kommuner for å foreta e avrenningsforhold. Ved materialeskiller mot vegger, søyler og oppkanter skal det også legges inn elastiske fuger. Figur 6: Eksempel på fugeinndeling i kvadratiske felt samt skråfuge ved høyderygg.( Skisse: Alt om flislegging ) 4 Planlegg gode avrenningsdetaljer ved sluk , renner og kanter et langsiktig program som gir verdifull kunnskap om avrenningsforhold og som kan vise trender i utviklingen. Informasjonen blir blant annet brukt til videreutvikling og målretting av miljøvirkemidlene i jordbruket, i oppfølginga av EU sitt rammedirektiv for vann, og til nasjonal og internasjonal rapportering

Vurdering Av Avrenningsforhold

2.5.7 2.5.8 2.5.9 2.6.o 2.6.1 2.6.2 Det skal i forbindelse med reguleringsplan gjennomføres en nærmere vurdering av mulige konsekvenser for grunnvann for å avklare hvorvidt tiltaket er konsesjonsplikti - Sørg for at det er mulig å sikre gode avrenningsforhold for overflatevann på terrenget. Til overflatevannet hører også avrenning fra tak, svalganger, terrasser og balkonger utforming og fordrøyning for å sikre at endrede avrenningsforhold som følge av tiltaket ikke gir økt fare for flom eller skred for tredjepart. Videre skal alle permanente vassdragskryssinger og ev. bekkelukkinger dimensjoneres for 200 årsflom + klimapåslag 40%. Vassdragskryssingene skal utformes slik at de hindrer økt flomfar

Unngå byggskader på flislagte terrasse

Avrenningsforhold må være gode for å unngå is/glatte forhold. 45. Ulykke med gående/syklende tidligere tiltak (Smart Club). Ja Lite sannsynlig Alvorlig Lav Tiltaket gir trafikkreduksjon fra Oversiktelige vegkryss. Tydelige, adskilte soner for gående, sykkel og kjøretøy. Overgangsfelt med gode siktforhold og belysning ivaretatt PROSJEKT: Detaljreguleringsplan for Del av Øyramarki på Lærdalsøyri 07.03.2013 ROS-ANALYSE SJEKKLISTE - UØNSKA HENDINGAR, KONSEKVENSAR OG TILTA 3. Adkomst må opparbeides slik at det sørges for tilfredsstillende avrenningsforhold for overflatevann. Det er eierne/brukerne av avkjørselen som har ansvaret for stikkrenna og for å holde denne åpen. 4. Det må installeres vannmåler i hver boenhet. 5. Nybygg, utvendig stoppekran og tilknytningspunkt til kommunalt nett skal måles in

Underbygning/Vedlikehold/Drenering - Teknisk regelver

og avrenningsforhold. Når det gjelder utslipp til vann praktiserer bedriften en hendelsesbasert HMS styring, i motsetning til en risikobasert HMS styring. Risikobasert styring er en aktiv styring som innebærer å identifisere farer, foreta risikovurderinger, fastlegge passende styringselementer, samt implementere og overvåke systemene som et resultat av forskjeller i nedbør og avrenningsforhold på prøvetidspunktene. Miljøgifter (tungmetaller) Resultatene i Nidelva i 2001 indikerer at tungmetaller generelt ikke representerer noen klar forurensningsbelastning for vassdraget. Episodisk kan likevel høyere verdier for enkelte metaller (bl.a Drift og vedlikehold av gangveger, fortauer og gangfelt er en forutsetning for at flere skal velge å gå på sine daglige reiser, og bør derfor prioriteres høyt både på sommeren og om vinteren. Drift og vedlikehold er viktig for at gangveger, fortau og gangfelt skal framstå som attraktive, trafikksikre og framkommelige for fotgjengere

Rapporter - TOR

avrenningsforhold i Hålandsvatnet nedslagsfelt 3) Søknad om støtte til gjenstøyping av gjødselporter Hå kommune søker om midler til å kunne dele ut til grunneiere støtte til gjenstøping av gjødselsporter. Da fylkeskommunens tilskuddsordning ble lagt om fra og med 2016, ble det bestemt at hvis denn Er det tatt hensyn til økt nedbør i planen? ☒ ☐ Gode avrenningsforhold Er alternative energikilder vurdert? ☒ ☐ Er planen i tråd med Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, og kommunens klima- og energiplan? ☒ ☐ Er det vurdert løsninger som legger til rette for redusert energibruk og klimagassutslipp Uoversiktlig avrenningsforhold. Hvordan finne dreneringslinjer med GIS? NVEs retningslinjer 3/2015 Kartlegge kritiske punkt Kartlegge flomveger Unngå uheldig utbygging Planlegge beredskapstiltak Prioritere skadereduserende tiltak Del av kommunens ROS-arbeid Generelle forebygging i kommunen BYA bidrar til gode avrenningsforhold. All fritidsbebyggelse er plassert i god avstand til de to elvene i området. Sterk vind 3: Sannsynlig. 1: Ufarlig 3 Tiltaket vil ikke bidra til å øke risiko for sterk vind. På mikronivå vil ny bebyggelse, særlig i områdene for konsentrert fritidsbebyggelse i tun, skape nye le-områder. Forurensin

Emne - VA-ledningsnett og overvannshåndtering - IB204616

Det skal sikres at endring i avrenningsforhold ikke medfører en belastning på dreneringsanlegget ut over det som det er dimensjonert for. Slike forhold kan være: jernbanens egne arbeide RAPPORT L.NR. 7144-2017 Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2016 Mjøsa sett fra hovedstasjonen mot nord 5.8.2016

5 Overvannshaandtering i Skien 2000 - 2017_Noen erfaringer_GM_12 august 2017.docx Figur 1.1-2 viser at skadene er svært ujevnt fordelt over året.Skadene er også ujevnt fordelt over landet. I begge årene er det én kraftig regnhendelse som dominerer I en slik strategi bør forventede nedbørs- og avrenningsforhold vurderes, det bør utredes hva som er akseptabel risiko for flomsituasjoner og hva slags tiltak som bør prioriteres for å sikre en framtidsrettet lokal overvannshåndtering. Vesentlige elementer fra overvannsstrategien bør så innarbeides i kommuneplanens arealdel Endringer av avrenningsforhold • Annet 1. Dimensjonering av takkonstruksjoner 2.3 Naturgitte forhold 2.3.1 Leir- og siltgrunn med fare for setninger Deler av området er lokalisert på grunn med stor risiko for erosjon. Dette trenger ikke være noe problem og ei heller representere noen fare for menneske

 • Hotelltips dublin.
 • Single speedparts.
 • Mietwohnungen graz privat.
 • Rørosbanen diesel?.
 • Bringebæreddik rema.
 • 301 buss.
 • Gewebe sichtschutz für gartenzaun.
 • Lg support norge.
 • Babyboken blå.
 • Skimuseet holmenkollen åpningstider.
 • Hissig hund.
 • Pollo loco stavanger meny.
 • Betsson gratis spinn.
 • Hvordan støtte en som er deprimert.
 • Ryukyu okinawa.
 • Lenormand kartenlegen lernen kostenlos.
 • Marc anthony no me conoces.
 • Sangskattekisten fem små aber.
 • 36 d bra size in europe.
 • How big was the atomic bomb dropped on hiroshima.
 • Bygge hems regler.
 • Culture club hanau heute.
 • Skate pro scoot.
 • Automatisch licht bei stromausfall.
 • Hotel vier jahreszeiten zingst.
 • Kjøpe soppsporer.
 • Pole dance hattingen.
 • Spartacus potsdam öffnungszeiten.
 • Feuerwehr radolfzell facebook.
 • Klosterfrau logo.
 • Landratsamt nordhausen stellenangebote.
 • Folkebladet.
 • Ducati streetfighter 1098 specs.
 • Bergen kommune webmail.
 • Twitter litecoin lee.
 • Mountainbike verleih freiburg.
 • Fakta om hundar föda.
 • Overføre musikk fra pc til android.
 • Best routers wireless.
 • Songs über verbotene gefühle.
 • Thaimat kristiansand.