Home

Revisor definisjon

Revisor er en betegnelse på en person som utfører revisjon. I dagligtale tenker man som regel på en som går over regnskap og ser til at en bedrift har fulgt lover og regler for avleggelse av årsregnskapet Definisjon av revisor i Online Dictionary. Betydningen av revisor. Norsk oversettelse av revisor. Oversettelser av revisor. revisor synonymer, revisor antonymer. Informasjon om revisor i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin person som reviderer regnskap jobbe som revisor Revisor, person som utfører revisjon. Revisor skal være uavhengig av dem som revideres og den oppdragsgiveren som revisjonen foretas for. For å bli godkjent av Finanstilsynet som registrert eller statsautorisert revisor for revisjon av regnskaper, kreves hederlig og rettskaffen vandel, økonomisk vederheftighet og at man ikke er umyndiggjort Hvis revisor har anmerkninger, skal det komme frem i denne revisjonsberetningen. Revisorloven om revisjonsplikt Revisoren skal ikke ha noen tilknytning til virksomheten ut over å være revisor. Revisorloven stiller strenge krav til uavhengighet. Har du for eksempel en bror som er revisor kan han ikke være revisor for virksomheten din Revisjon (fra latin: ettersyn eller gjensyn) eller regnskaontroll, er en uavhengig granskning og undersøkelse om økonomisk informasjon og forhold.Revisjon kan utføres av medarbeidere som ikke er autoriserte revisorer, men det er alltid en autorisert revisor som undertegner revisjonsberetningen

revisor oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Definisjon av internrevisjon. Internrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsaktivitet som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift

Revisor - Wikipedi

 1. revisor i innhentingen av tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. En ekspert engasjert av revisor kan være enten en intern ekspert (som kan være en partner. 7. eller en medarbeider, herunder en midlertidig ansatt medarbeider, i revisjonsfirmaet eller et nettverksfirma), eller en ekstern ekspert. 5
 2. Definisjon av revisjon i Online Dictionary. Betydningen av revisjon. Norsk oversettelse av revisjon. Oversettelser av revisjon. revisjon synonymer, revisjon antonymer. Informasjon om revisjon i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin gjennomgang og korrektur, ettersyn regnskapsrevisjo
 3. En revisor er en person som praktiserer revisjon, også kalt regnskaontroll. Revisoren skal undersøke og godkjenne de økonomiske forholdene i en virksomhet. Hva gjør en revisor? En revisor kontrollerer altså at årsregnskapet til revisjonspliktige virksomheter er utført i forhold til gjeldende lover og regler
 4. Revisor definition, to amend or alter: to revise one's opinion. See more

Revisor - Definisjon av revisor fra Free Online Dictionar

Ordet «revisor» er for mange ganske ukjent, og det er vanskelig å egentlig forstå hvilke oppgaver en revisor har, og hvilken rolle hun har for din bedrift.. En revisor er en som utfører revisjon, uten at dette gjør oss noe klokere.Ordet re-visjon bygger på ordet «re» som i igjen, og «visjon» som i syn. Så en revisor er en som ser igjennom regnskapet og kontrollerer at alt er som. Kapittel 7. Revisor (§§ 7-1 - 7-9) I. Valg av revisor (§§ 7-1 - 7-5) § 7-1. Generalforsamlingens valg av revisor § 7-2. Opphør av revisors oppdrag § 7-3. Nyvalg av revisor § 7-4. Revisjonsberetning § 7-5. Revisor deltar i generalforsamlingen ; II. Unntak fra revisjonsplikten (§§ 7-6 - 7-9) § 7-6. Beslutning om å unnlate revisjon. Når du velger Deloitte som revisor, skal du være sikker på at du får en revisjon som gir innsikt og verdi. Vi har laget en helt ny form for revisjonsrapport langt fra den tradisjonelle protokollen. Vi opplever at våre klienter står overfor økt kompleksitet som de er tvunget til å håndtere Revisoren er allmennhetens tillitsperson. Selv om det er aksjonærene som formelt velger revisor, arbeider ikke revisor bare for eierne. Revisor skal være profesjonell, skeptisk og uavhengig, og si fra når noe er galt. Også selskapets kunder, banker, skattemyndigheter og andre skal ha tillit til at revisor ivaretar deres interesser Må ha revisor. Stiftelser har plikt til å bruke revisor registrert hos Finanstilsynet, det vil si registrert eller statsautorisert revisor. Informasjon om valg av revisor og revisors plikter finner du i stiftelsesloven §§ 43 og 44. Merk at det er unntak for stiftelser der kommuner oppnevner styreflertallet

Som revisor utfører du revisjon. Det vil si at hovedoppgaven din er å kontrollere at årsregnskapene er riktig utført. Mange revisorer har andre arbeidsoppgaver enn å utføre revisjon, for eksempel å fungere som rådgivere for bedrifter Det er verdt å merke seg at definisjonen av misligheter i ISA 240 langt på vei er sam-menfallende med Økokrims definisjon av økonomisk kriminalitet. Standardens avgrensing gjør imidlertid at revisors arbeid i utgangspunktet vil være rettet mot en avgrenset del av det som defineres som økonomisk kriminalitet. Revisor må inn Revisor skal vise til noten i regnskapet som gir opplysninger og angi at dette indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift. Det skal fremgå at revisors konklusjon ikke er modifisert som følge av dette autorisert revisor på engelsk. Vi har to oversettelser av autorisert revisor i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Revisor eller finansinstitusjons bekreftelse på innskutt aksjekapital eller apportinnskudd; Registrering. For at selskapet skal kunne begynne sin drift er det er krav at bedriften har gjennomført stegene som nevnt ovenfor. I tillegg til dette skal bedriften registreres i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret Det må foretas varetelling ved årsavslutning. Her er de formelle kravene som må oppfylles. Kravene til varetelling, varetellingsliste osv. er regulert i bokføringsforskriften § 6-1 og inneholder disse punktene:. Varetellingslistene må være forhåndsnummererte Norsk filminstiutts definisjon av minimumsgaranti (MG) er forhåndssalg av visningsrett. over NOK 200 000 og 2. rate produksjon samt i forbindelse med sluttregnskapet skal det leveres en særattestasjon fra revisor sammen med anmodning om rateutbetaling. For kortfilm,. revisor og ledelsen er uenige om de valgte regnskapsprinsippene eller om anvendelsen av dem er akseptabel, eller om opplysningene i årsregnskapet er tilstrekkelige og korrekte.Om forholdene skal føre til et forbehold som uttrykkes som «med unntak for» eller til at revisor ikke kan uttale seg, er avhengig av forholdene og omstendighetene som er utdypet i revisjonsstandarden

revisor - Store norske leksiko

Eksempel på enkel revisjonsberetning. fra Funkis i Akershus. Kan også lastes ned som pdf Foretakets eksterne revisor kan ikke være internrevisor da det er i strid med revisorloven § 4-5 annet ledd. Kravet om internrevisjon inntrer senest på det tidspunktet hvor forvaltningskapitalen har oversteget beløpsgrensen på ti milliarder kroner i mer enn 12 måneder, dersom ikke foretaket kan godtgjøre at forvaltningskapitalen vil komme under grensen i løpet av de neste seks månedene behersker hvordan revisor konkluderer og gir utrykk for sin mening om regnskapet i revisjonsberetning og hvordan revisjonsberetningen er utformet; GENERELL KOMPETANSE. Kandidaten. har god innsikt i det grunnleggende teoretiske fundamentet, så vel som den reguleringsmessige og praktiske forståelsen,. Bor du i et boligsameie? Her får du en oversikt over den kanskje viktigste loven som gjelder boligen din, nemlig Lov om eierseksjoner. Du også oversikt over de reglene som gjelder dersom du ønsker å seksjonere aksjeleiligheten, borettslaget, eller andre eiendommer til et boligsameie. Loven gjelder også næringssameier i bygning, f.eks. forretnings- eller kontorlokaler

Altinn - Må jeg ha revisor

Revisjon - Wikipedi

Definisjon av representasjon. Representasjon er tiltak som henvender seg utad til personer, Det samme gjelder foretakets valgte revisor. Dersom den valgte revisoren er et revisjonsselskap, gjelder dette bare for den aktivt utøvende revisor fra revisjonsselskapet Pressemeldinger. Deloitte fyller 175 år. I 2020 er det 175 år siden gründeren William Welch Deloitte opprettet et lite foretak i London. I dag er vi verdens ledende selskap innen revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester

Revisor på Engelsk - Norsk bokmål-Engelsk Ordbok - Glosb

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 Utgitt av: Kulturdepartementet Idrettsavdelingen Offentlige institusjoner kan bestille fler Attestasjonsoppdraget for revisor utføres etter SA3802 «Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen». Prosessen er vanligvis denne: Risikovurderingshandlinger (dvs. gjennomgang av selskapets økonomiske stilling, lovgrunnlaget for transaksjonen, hvem står bak transaksjonen, bakgrunnen for transaksjonen, og vurdering av misligheter) Dette arbeidet utføres av revisor. Et utdrag av de siste rapportene finnes på revisors internettsider - les mer. Kommunestyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift

Internrevisjon - II

Definisjon på engelsk: Revision. Andre betydninger av abcdefghi I tillegg til Revisjon har REV andre betydninger. De er listet opp til venstre under. Vennligst bla nedover og klikk for å se hver av dem. For alle betydninger av REV, vennligst klikk på more Revisor er en betegnelse på en person som utfører revisjon. Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk,.

Revisjon - Definisjon av revisjon fra Free Online Dictionar

 1. Denne siden handler om akronym av SQA og dens betydning som Leverandør kvalitet revisor. Vær oppmerksom på at Leverandør kvalitet revisor er ikke den eneste betydningen av SQA. Det kan være mer enn én definisjon av SQA, så sjekk det ut på vår ordbok for alle betydninger av SQA en etter en
 2. Penger kan tilføres en bedrift på flere måter enn ved å generere overskudd fra driften.Konsernbidrag, aksjonærbidrag, fusjon, fisjon, stiftelse, gaver, opptak av lån og lignene. En kapitalforhøyelse i formell forstand omfatter imidlertid kun utvidelse av aksjekapitalen
 3. Revisor må bekrefte at han påtar seg oppdraget. Hvis foreningen er registrert i Foretaksregisteret må du også sende inn protokoll fra årsmøtet som viser valg av revisor. Kontaktperson, daglig leder eller forretningsføre

Video: Hva er en revisor? - Vism

Revisor Definition of Revisor at Dictionary

 1. Revisor må på sin side påse at slik redegjørelse blir gitt. Revisor må også vurdere om forholdet bør gis en presisering i revisjonsberetningen, jf. ISA 706 pkt. 6-7. Nye revisjonsstandarder Som omtalt i tidligere artikler 7 gjelder de nye internasjonale revisjonsstandardene, ISA-ene, for regnskapsrevisjon fra og med revisjonsåret 2010
 2. Bl.a. skal revisor vurdere risikoen for vesentlige feil i regnskapet. Styret og revisor har her sammenfallende interesser. Styret bør ha en god kommunikasjon med og aktivt gjøre bruk av revisor Eksempel på typiske ting som ofte glemmes er en plan for og forberedelse av generasjonsskifte samt trygging av videre drift dersom eier/daglig leder eller andre nøkkelpersoner av ulike årsaker.
 3. Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til revisor. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Vi fant. 3 synonymer for revisor. 0 antonymer for revisor. 0 relaterte ord for revisor. 0 ord som starter på revisor
 4. Definisjon av revisor: En person som inspiserer og verifiserer nøyaktigheten av selskapets operasjonelle og / eller økonomiske poster. Offentlige selskaper er pålagt å bruke et offentlig regnskapsfirma for gjennomføring av en revisjon av.
 5. revisor på engelsk. Vi har tre oversettelser av revisor i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Altinn - Store og små foreta

Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt. I tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen Transpersoner er personer som har en kjønnsidentitet som er forskjellig fra det kjønn som er tillagt dem ved fødsel basert på kroppslige kjennetegn - og som står i deres fødselsattest og i øvrige identitetspapirer. Ordene trans og transkjønnet handler altså om at en persons egenerfarte kjønnsidentitet eller kjønnstilhørighet er forskjellig fra hva kroppen angir Det er ikke lenger helt uvanlig å støte på betegnelsen NUF, som står for Norskregistrert Utenlandsk Foretak. Registrering av et NUF skjer i Foretaksregisteret. Selskap som f.eks. If Skadeforsikring benytter denne betegnelse på sin norske virksomhet. Her gir advokat Erling Opdal, fra advokatfirma Ræder en oversikt over regler som gjelder, og fordeler og ulemper ved [ Definisjonen utelater dermed statsforetak og helseforetak, samt særlovsselskaper og statlige aksjeselskaper. 1.3 Rapportens oppbygging . I kapittel 2 redegjøres det for begreper og definisjoner, internasjonale standarder for internrevisjon og sentral litteratur om intern kontroll Regnskapsloven kapittel 4: grunnleggende regnskapsprinsipper § 4-1 Transaksjons-prinsippet Transaksjoner skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet

Et tingsrettslig sameie er en måte to eller flere personer (fysiske eller juridiske, offentlige eller private) kan eie en eller flere formuesgjenstander på signeres av revisor. Selv om vilkårene for å anvende unntaks-regel er oppfylt, kan selskapet likevel få avskåret fradrag for renter til nærstående parter utenfor samme konsern (andre nærståenderenter), jf. skatteloven § 6-41 niende ledd. Se også punkt 3.2.3 i RF-1317 (rettledning til skjema RF-1315). Innledning, begreper og.

Sigurd Renander her, jeg er statsautorisert revisor i iExcel AS, og utvikler den mest fleksible og praktiske programvare for regnskap i mindre bedrifter og organisasjoner. Jeg gir nybegynnere råd og mer avanserte brukere tips slik at de bedre kan lykkes med bokføringen. Systemene er tilgjengelig på www.iexcelbooks.n Innovasjon Norges legger til grunn følgende definisjon av nærstående (som er tilsvarende Skattefunn): Med nærstående menes: a) selskap mv. som virksomheten, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 prosent, b) person eller selskap mv. som, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer virksomheten med minst 50 prosent

Den norske Revisorforenin

Må ha revisor. Stiftelsar har plikt til å bruke revisor registrert hos Finanstilsynet, det vil seie registrert eller statsautorisert revisor. Informasjon om val av revisor og revisor sine plikter finn du i stiftelseslova §§ 43 og 44. Merk at det er unntak for stiftelsar der kommunar oppnemner styrefleirtalet SMB-definisjon. Tittel. Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av mikroforetak og små og mellomstore bedrifter. The Commission is currently preparing for an evaluation and possible revision of some aspects of the SME definition Kontakt gjerne en regnskapsfører eller revisor for hjelp til å analysere driftsresultatet. Relaterte ord. Driftskostnad Resultatregnskap Årsregnskap. Visma eAccounting. Regnskapsprogram for små bedrifter. Prøv gratis . Gratis guide: Bokføring for nybegynnere 3 Definisjoner 1) Inndelingsloven. Rundskriv og veiledninger. Inndelingsloven av 15. juni 2001 nr. 70 og forarbeidene til denne (Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) Valg av revisor skjer deretter i de respektive kommunestyrene, forutsetningsvis som likelydende vedtak Definisjon av reelle rettighetshavere. Reelle rettighetshavere er fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av. Dette er fysiske pers.

Implementer ISO 9001:2015 og bli i stand til å jobbe mer målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser. En ISO 9001-sertifisering kan bidra til økt effektivitet og kundetilfredshet - resultater som vil slå positivt ut på bunnlinjen Jeg liker egentlig ikke ordet Nøkkelkvalifiksjoner. Det høres så fjernt ut - et ord vi aldri bruker. Det er kanskje det som gjør det så ille vanskelig å skrive noe om det på CV-en også Hvitvasking er handlinger som på ulike måter bidrar til sikre utbyttet fra straffbare handlinger ved å skjule hvor det blir av eller hvem som har rådigheten over det, eller som tilslører inntekter eller eiendelers ulovlige opphav. For at kriminelle ska

Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) - Lovdat

 1. Matmerk er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon
 2. st en TS-revisjon i løpet av de siste 12 månede
 3. Stortingsdebattene siste år framviste en rørende tverrpolitisk enighet om større tillit til skolens folk. Slik sett er det vinteren 2017 tilsynelatende mer «ro» i skolen enn på tretti år, og kanskje, men bare kanskje, i flere politiske partier en spirende politisk erkjennelse av ideologisk feiltenkning
 4. det blir vel omtrent som definisjonen på proaktiv vi så tidligere i tråden. Sverre K. Peter J. Acklam 2004-04-10 17:26:22 UTC. Permalink. Post by Sverre K. Myren Men hva mener er motsatsen? Min erfaring med de som snakker slik er at de ofte sier vi må handle proaktivt, ikk
 5. Se definisjon av helseinstitusjoner i helsepersonelloven § 3 fjerde ledd. Det er virksomheten som må ta stilling til hvem som skal ha det overordnede ansvaret for den enkelte journal. Etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a skal det i helseinstitusjoner utpekes koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester
 6. Dersom søker er godkjent revisor, og den praksis som er dokumentert i forbindelse med revisorgodkjenningen er opparbeidet innen de tidsfrister som fremgår av regnskapsførerforskriften § 1-2, trenger ikke praksisen dokumenteres på nytt. Annen praksis (inntil ett år av praksiskravet
 7. revir revisjon revisor revitalisere revkorallrevringformet korallrevøy. Synonym. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord. Det motsatte av et synonym er et antonym (ord med motsatt betydning)

Definisjonen fremgår av kommisjonsforordningens artikkel 2 (2). Hva er 'enkeltstående foretak' Prosedyrer for tildeling. Forskningsrådet, og eventuelle andre offentlige organer som tildeler bagatellmessig støtte, har en eksplisitt plikt til. definisjonen små organisasjonsledd. Med små organisasjonsledd menes organisasjonsledd som har en årlig revisorer, eller engasjert revisor og kontrollkomité. ‐ Styret kan delegere oppgaver til gruppestyrene (men ikke ansvar). § 2-3 Regnskapsprinsipper Inntekte Beløp: Bevilgningen for 2020 er på 35,4 mill. kroner. Av disse midlene er ca. 33,5 mill. kroner bundet opp i tidligere års tildelinger. Søknadsfrist: Vi vil ikke utlyse denne tilskuddsordningen for 2020, men fordele de friske midlene til tidligere søknader med tilsagn om støtte for 2020.; Rapporteringsfrist: 1. mars 2020 (for tilskuddsåret 2019) Skrevet av statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge En eiendel som tilfredsstiller definisjonen til en immateriell eiendel, balanseføres når begge av følgende kriterier er oppfylt (jf. NRS(F) Immaterielle eiendeler punkt 2.2)

Revisor - definisjon - norsk bokmå

American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with bipolar disorder (revision). Am J Psychiatry 2002; 159(4 suppl): 1-50. Parikh SV, LeBlanc SR, Ovanessian MM. Advancing bipolar disorder: key lessons from the Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder (STEP-BD). Can J Psychiatry 2010; 55. Her finner du det du trenger for å registrere et tingsrettslig sameie. Når du skal registrere et tingsrettslig sameie, må du legge ve Når du fyller ut et skjøte for å tinglyse en ny eier, eller skal tinglyse et pantedokument, må vitner skrive under på dokumentet. Hvis du bruker en fullmakt, må også denne bevitnes Revisor eller regnskapsrådgiver. Heltid. Privat : 9 634 personer . 4 627 personer . 5 007 personer . Ca 372 kr . Ca 352 kr . Ca 398 kr . 60 270 kr . 57 010 kr . 64 490 kr . 723 240 kr . 684 120 kr . 773 880 kr . Ca 372 kr . Ca 352 kr . Ca 398 kr . 60 270 kr . 57 010 kr . 64 490 kr . 723 240 kr . 684 120 kr . 773 880 kr

Revisjon - KPMG Norg

PwC er verdens største nettverk av revisorer, advokater og rådgivere. Vi leverer rådgivning, revisjon, regnskap og juridiske tjenester Den nye definisjonen vil med nødvendighet påvirke tenkemåten til klinikere verden over og har potensielt innflytelse på vår evne til å gjenkjenne kliniske tegn på alvorlige infeksjoner. Uten tvil vil en ny definisjon også skape et skille - de som oppfyller de nye sepsiskriteriene vil bli oppfattet som sykere enn de som faller utenfor definisjonen

Hva Gjør en Revisor? - Revisjon og Regnska

IFRS står for International Financial Reporting Standard, og gjennom EØS avtalen gjelder IFRS også for norske virksomheter. Formålet med IFRS. Meningen med IFRS handler om å regulere de regnskapsopplysningene som internasjonale selskaper legger fram. Dette gjør at man kan sikre at de økonomiske forholdene blir mer gjennomskuelige, og dermed kan samarbeid mellom land bli bedre Advokatene våre forstår de komplekse skattemessige, forskriftsmessige og kommersielle lovene i dagens økonomi. Med vår tverrfaglige one-stop-shopping-tilnærming reduserer vi gapet mellom forretningsrådgivere og juridiske rådgivere, øker effektiviteten og hastigheten til markedet, samtidig som vi reduserer kostnadene

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - II

Statsautorisert revisor er en sertifisering som gir en individuell lisens til å praktisere offentlig regnskap. charge Off Henvis dårlig gjeld. Kapittel S En spesiell form for innlemmet foretaket i USA og er styrt av et bestemt sett av regler, og får lov til å unngå betaling av selskapsskatt. Charter Et charter er et dokument av et. Lurer på hva definisjonen på servicebil er og firmabil. Er servicebiler noe som brukes kun i jobbsammenheng og som IKKE er egnet for privat bruk? Fks. biler som rørleggere og elektrikere bruker, med masse utstyr og sånn baki. Hva er egentlig firmabil? Er det biler som kan brukes til privat bruk s.. Revisor må uansett være bevisst sentrale forhold for revisjon, og komiteen anbefaler at revisor har en kommunikasjon om de sentrale forholdene med administrasjon og kontrollutvalg. 2.4 Øvrig informasjon Revisjonsberetningen skal inneholde et eget punkt som identifiserer «øvrig informasjon» og beskriver ledelsens ansvar og revisors arbeid, jf eStudie.no ble etablert i 2001 og er idag Norges ledende e-læringsportal innen merkantile fag på høyskole og universitetsnivå. På søsterportalen vår - eStudier.no finner du webbaserte kurs som bygger på fagartiklene til eStudie.no

Det faglige skjønnet oppstår i skjæringspunktet mellom den kunnskap praktikeren har fra før og den nye hun erverver i konkrete situasjoner Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Det er grenser for arbeidstidens lengde og fordeling gjennom døgnet Dersom revisor og noen i prosjekteringsteamet (f.eks. AP, entreprenør, rådgivere på fag) i et BREEAM-NOR prosjekt jobber i samme organisasjon/bedrift, må revisor identifisere og håndtere eventuelle habilitetskonflikter som kan oppstå som følge av dette.Hvordan eventuelle habilitetskonflikter er identifisert og håndtert skal fremgå i revisorrapporten til Grønn Byggallianse/BRE Global. For definisjon av ideell virksomhet, se søkerveiledningen. 3. Søknaden skal inneholde autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen). Kapittel 761post 21/79 Oppdragskode 870205 Godkjent av HOD 06.02.20 2 For kommuner og fylkeskommuner Om revisor konkluderer med at risikoen for at det foreligger vesentlig feil i regnskapet er lav, vil revisor avgi en normal revisjonsberetning. I tilfeller hvor risikoen for vesentlige feil er høy, eller at revisor ikke kan innhente tilstrekkelig informasjon, vil det resultere i enten en negativ konklusjon, eller at revisor ikke kan uttale seg

 • Abstrakt kunst på lerret.
 • Mandelkvern elektrisk.
 • Single speedparts.
 • Elon musk solar company.
 • Bildbeschreibung wörter.
 • Schwerbehindertenausweis beantragen bayern.
 • Ikea catalogue.
 • Golf 2 baujahr.
 • Marine corps ranks.
 • Oz jugendweihe bilder 2017.
 • Zara home dublin.
 • Stockholms intensivsvenska för akademiker.
 • Mercedes b electric lader.
 • Quartier boheme düsseldorf brunch.
 • Gardiner scania r.
 • Landratsamt nordhausen stellenangebote.
 • Dyrebur europris.
 • How to train your dragon 2 eret.
 • Hvor mye melk skal baby 7 mnd ha.
 • Siemens aquastop oppvaskmaskin.
 • Erosive antrumgastritis.
 • Nazenin ansari.
 • Jobbe i dyrebeskyttelsen.
 • Vinmonopolet tangen senter.
 • Fotball ryggsekk.
 • Astronomi 2018.
 • Arbor trend fotovegg pris.
 • Legenden om korra asami sato.
 • Kartbahn hennef.
 • Picture books grundschule englisch.
 • Eventyr fra andre land.
 • Radiostyrt drone.
 • Håndball em for menn.
 • Fjordhest register.
 • Frukt dessert med kesam.
 • Salzwedel plz.
 • Malt gips på bad.
 • Fjerne flått rester.
 • Ana ivanović miloš ivanović.
 • Wohnung befristet mieten bern.
 • Hafenfest swinemünde 2018.